Internet programiranje

O predmetu

Predmet se u školskoj 2016/2017. godini drži kao izborni predmet na Odseku za signale i sisteme i Odseku za elektroniku, na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija (VII semestar). Nastava se izvodi na računarima u laboratoriji P26.

Raspored časova
Predavanja: ponedeljak, 10:15-12:00, lab. P26
Auditorne vežbe: ponedeljak, 12:15-14:00, lab. P26

Obaveštenja
Preko zvanične mejling liste: os4ip@lists.etf.rs
Na listu morate da se prijavite sa zvaničnom studentskom e-mail adresom. Upotreba drugih e-mail adresa nije dozvoljena. Pitanja i komentare vezane za predmet koji su od značaja za veći broj studenata, treba slati preko liste. Ostale poruke možete slati predmetnim nastavnicima isključivo sa zvanične studentske e-mail adrese.

Cilj predmeta
Cilj nastave je osposobljavanje studenata da projektuju i pišu savremene internet aplikacije. Upoznavanje studenata sa načinima realizacije kompleksnih klijentskih veb stranica. Realizacija veb stranica pomoću jezika HTML, CSS šablona i JavaScript programskog jezika, uz korišćenje naprednih tehnika. Realizacija troslojnih veb aplikacija korišćenjem programskog jezika PHP, MySQL baze podataka i AJAX tehnologije.

Materijali

Gradivo prvog dela kursa (do kolokvijuma)

Kolokvijum se organizuje u periodu između osme do desete nastavne nedelje. Kolokvijum obuhvata tehnologije HTML, CSS i Java Script u vidu praktičnih zadataka. Kolokvijum se radi na računaru. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 30. Poeni osvojeni na K1 mogu da se koriste do kraja tekuće školske godine. Nadoknada kolokvijuma moguća je u bilo kom ispitnom roku.

Gradivo drugog dela kursa

Drugi deo gradiva polaže se na samom ispitu (kao drugi kolokvijum). Obuhvata programski jezik PHP i Ajax tehnologiju. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 30. Poeni osvojeni na drugom delu završnog ispita mogu da se koriste do kraja tekuće školske godine.

Ispit

Ispit se sastoji od dva dela, nadoknade prvog kolokvijuma i drugog finalnog dela. Na početku ispita, student treba da se izjasni da li želi da koristi osvojene poene sa kolokvijuma ili će taj deo raditi na ispitu. Parcijalni ispit, ukoliko se radi samo jedan deo (bilo koji), traje 2 sata, ako se rade oba zadatka integralni ispit traje 3 sata. Parcijalni ili integralni ispit mogu da se polažu u svakom ispitnom roku.

Projekat

Projektni zadatak vredi 40% ukupnih poena na kursu, odnosno maksimalno 40 poena. Izradom projekta student treba da demonstrira stečeno znanje. Potrebno je realizovati internet apliakaciju zadate specifikacije, koristeći HTML, CSS, JavaScript, PHP i AJAX. Projektni zadatak se radi u ispitnom roku u kome se polaže pismeni ispit ili u nekom od narednih rokova do kraja tekuće školske godine. Tekst projekta se objavljuje pred januarski, junsko-julski i septembarski ispitni rok (početkom decembra, maja i avgusta).

Projekat za julski rok 2016/2017. (Veb aplikacija za konferencije)

Dodatna literatura:

JavaScript - Sveobuhvati vodič, David Flanagan (O'Reilly, prevod Mikroknjiga, 2008.), JavaScript: The Definitive Guide (Fifth ed.)

PHP i MySQL - Razvoj aplikacija za veb, Luke Welling, Laura Thomson (O'Reilly, prevod Mikroknjiga, 2006.), PHP and MySQL Web Development (3rd ed.)

Diplomski rad iz ovog predmeta:

Najbolji studenti u grupi mogu raditi diplomski rad iz ove oblasti, isključivo ako dobiju saglasnost svoje matične katedre (Katedre za SIS ili Katedre za EL). Preduslov je da student ima ocenu 9 ili 10 na ovom predmetu da bi mogao da radi diplomski rad i da ima interesovanja za ovu oblast.