Obrada prirodnih jezika (13M111OPJ)

Obaveštenja

Nastava će se u školskoj 2023 / 2024. godini održavati sredom od 18:00h u sali 309.

Informacije o predmetu

Obrada prirodnih jezika je izborni predmet u grupi A na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, modul Softversko inženjerstvo. Predmet se održava od školske 2017 / 2018. godine, u prolećnom semestru, sa 2 časa predavanja i 2 časa vežbi nedeljno.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim metodama statističke obrade prirodnih jezika. Trećina kursa je posvećena osnovama mašinskog učenja, koje su neophodne za rad u ovoj oblasti. Preostali deo kursa pokriva širi spektar tema iz morfološke, sintaktičke i semantičke obrade jezika.

Ne postoji formalni uslov za praćenje predmeta. Poželjno je znanje programiranja u programskom jeziku Python i predznanje gradiva pokrivenog predmetom Inteligentni sistemi (13E114IS/13S113IS).

Predmet se polaže preko izrade projekata. Projekti se izrađuju grupno (optimalna veličina grupe je oko 4-5 studenata), pri čemu svaka grupa razmatra jednu od varijanti projektne teme.

Predavači

Nastavu na predmetu Obrada prirodnih jezika izvode:

Konsultacije su moguće u terminu po dogovoru.

Nastavni materijali

Slajdovi sa predavanja:

Preporučena literatura za ovaj predmet je: