Obrada prirodnih jezika (13M111OPJ)

Obaveštenja

Nastava će se u školskoj 2020 / 2021. godini održavati utorkom od 15h preko aplikacije Teams, u grupi “Obrada prirodnih jezika 13M111OPJ 2020 / 2021”. Prvi čas će biti održan 09.03.2021.

Informacije o predmetu

Obrada prirodnih jezika je izborni predmet u grupi A na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, modul Softversko inženjerstvo. Predmet se održava od školske 2017 / 2018. godine, u prolećnom semestru, sa 2 časa predavanja i 2 časa vežbi nedeljno.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim metodama statističke obrade prirodnih jezika. U prvoj trećini kursa studenti se upoznaju sa osnovama mašinskog učenja, koje su neophodne za rad u ovoj oblasti. Preostali deo kursa pokriva širi spektar tema iz morfološke, sintaksne i semantičke obrade jezika.

Ne postoji formalni uslov za praćenje predmeta. Poželjno je znanje programiranja u programskim jezicima Java i/ili Python i predznanje gradiva pokrivenog predmetom Inteligentni sistemi (13E114IS/13S113IS).

Predmet se polaže preko izrade projekata. U školskoj 2020 / 2021. godini projekti će se izrađivati grupno (optimalna veličina grupe je oko 4-5 studenata), pri čemu će svaka grupa razmatrati jednu od varijanti projektne teme za ovu godinu.

Predavači

Nastavu na predmetu Obrada prirodnih jezika izvode:

Konsultacije su moguće u terminu po dogovoru.

Nastavni materijali

Slajdovi sa predavanja:

Preporučena literatura za ovaj predmet je: