Obrada prirodnih jezika (13M111OPJ)

Obaveštenja

Nastava će se održavati utorkom od 14h u sali 55. Prvi čas će biti održan 26.02.2019.

Informacije o predmetu

Obrada prirodnih jezika je izborni predmet u grupi A na master akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, modul Softversko inženjerstvo. Predmet se održava od školske 2017 / 2018 godine, u prolećnom semestru, sa 2 časa predavanja i 2 časa vežbi nedeljno.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim metodama statističke obrade prirodnih jezika. U prvoj trećini kursa studenti se upoznaju sa osnovama mašinskog učenja, koje su neophodne za rad u ovoj oblasti. Preostali deo kursa pokriva širi spektar tema iz morfološke, sintaksne i semantičke obrade jezika.

Ne postoji formalni uslov za praćenje predmeta. Poželjno je znanje programiranja u programskim jezicima Java i/ili Python i predznanje gradiva pokrivenog predmetom Inteligentni sistemi (13E114IS/13S113IS).

Predmet se polaže preko izrade projekata. Poželjno je da se projekti izrađuju grupno (optimalna veličina grupe je oko 5 studenata), ali je dozvoljen i individualni rad. Svake školske godine studentima je ponuđeno nekoliko različitih projektnih tema na izbor.

Predavači

Nastavu na predmetu Obrada prirodnih jezika izvode:

Konsultacije su moguće u terminu po dogovoru.

Nastavni materijali

Preporučena literatura za ovaj predmet je:

Takođe su dostupni slajdovi na srpskom koji pokrivaju osnovne pojmove i algoritme mašinskog učenja koji su neophodni za izradu većine projektnih tema: