Računarske mreže 1Nastavnik:
Prof. dr Pavle Vuletić
Asistenti:
dipl. mast. inž. Stefan Tubić
dipl. mast. inž. Marko Mićović
dipl. mast. inž. Kristijan Žiža

Sadržaj kursa:
Uvod - Referentni model (ISO OSI i TCP/IP), enakapsulacija i multipleksiranje između slojeva;
LAN tehnologije - Ethernet (coax, UTP, optika); habovi i svičevi, princpi rada svičeva, STP, RSTP, VLAN;
WAN tehnologije - HDLC, PPP, Frame Relay;
Mrežni sloj - adresiranje, principi rutiranja, ARP, ICMP;
Protokoli rutiranja - Distant Vector protokoli, principi, zaštita od ruting petlji, RIP (v1 i v2); Link State protokoli - principi, OSPF, redistibucija ruta;
Transportni sloj - principi, portovi, soketi, TCP, UDP;
Pomoćni protokoli - RARP, BOOTP, DHCP, NAT;
Aplikativni sloj - DNS; IPv6 - adrese, ICMPv6, autokonfiguracija, tranzicija sa IPv4 na IPv6.

Realizacija kursa: Predavanja, vežbe i konsultacije se sprovode u predviđenim terminima, prema potrebi i interesovanju studenata, kao i kroz on-line aktivnosti i konsultacije preko platfrome za elektronsko učenje i rad na simulatoru.

Pristup kursu: Pristup kursu se ostvaruje preko RCUB platfrome za elektronsko učenje na adresi: elearning.rcub.bg.ac.rs, na sledećin način:


Glavna