Povratak na glavnu stranicu
Predlozi tema za diplomske radove

Sortiraj po vremenu          Sortiraj po kontaktu          Sortiraj po oblasti
Tema:      Oblast:      Kontakt:      Opis:      Datum:      Datum-od: Datum-do:

2017-05-11 14:30:33

Tema: Softverski alat za analizu rada DDR memorije

Oblast: Implementacija: po izboru/dogovoru (C++, Perl, Python, ...)

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba napisati alat koji bi omogucio vizuelizaciju (prethodno generisanih) podataka u vezi sa saobracajem na DDR magistrali i omogucio analizu dobijenih rezultata.

2017-05-11 14:30:32

Tema: Programska biblioteka za podrsku analizi rada DDR memorije

Oblast: Implementacija: C++

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Biblioteka treba da definise i implementira strukture podataka za cuvanje i obradu transakcija na memorijskoj magistrali, funkcije za njihovo procesiranje, kao i funkcije za generisanje rezultata u zeljenom formatu.

2017-05-11 14:30:31

Tema: Softverski alat za ubacivanje gresaka radi podizanja kvaliteta IP verifikacije

Oblast: Implementacija: po izboru/dogovoru (Perl, Python, C++, lex/yacc, ...)

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba napisati alat koji ce automatski ubaciti greske (bugs) u RTL dizajn koji je pisan u HDL jeziku Verilog ili VHDL (sa ciljem da se u procesu IP verifikacije proveri da li ce tako ubacene greske biti detektovane).

2017-05-11 14:30:30

Tema: Implementacija AXI verifikacione komponente

Oblast: SystemVerilog

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba napisati AXI verifikacionu komponentu (AXI je najcesce koriscen interfejs kod modernih SoC) koriscenjem Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsko generisanje kostura UVC koda.

2017-05-11 14:30:29

Tema: Verifikacija APB/I2C bridge komponente

Oblast: SystemVerilog

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za I2C interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/I2C bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-I2C bridge IP (do 100% code i functional coverage).

2017-05-11 14:30:28

Tema: Verifikacija APB/SPI bridge komponente

Oblast: SystemVerilog

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za SPI interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/SPI bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-SPI bridge IP (do 100% code i functional coverage).

2017-05-11 14:30:27

Tema: Verifikacija APB/UART bridge komponente

Oblast: SystemVerilog

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za UART interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/UART bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-UART bridge IP (do 100% code i functional coverage).

2017-05-11 14:30:26

Tema: VITAL modelovanje FIFO memorije

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba dizajnirati FIFO memoriju i napisati vremenski tacan model (VITAL).

2017-05-11 14:30:25

Tema: Implementacija Credit-Debit/Valid-Ready bridge komponente

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba implementirati kolo koje prima podatke od klijenta po Credit/Debit protokolu i salje ih drugom klijentu po Valid/Ready protokolu i obrnuto.

2017-05-11 14:30:24

Tema: Implementacija komponente za serijalizaciju i deserijalizaciju saobracaja na magistrali

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba implementirati kolo koje prima podatke preko paralelne magistrale sirine N, serijalizuje ih, i salje na serijsku magistralu sirine M uz racunanje bita parnosti, i obrnuto.

2017-05-11 14:30:23

Tema: Implementacija sekvencera DDR komandi

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba implementirati kolo koje na osnovu read/write zahteva za pristup memoriji generise odgovarajuce transakcije na memorijskoj magistrali prema DDR protokolu.

2017-05-11 14:30:22

Tema: Implementacija memorijskog arbitra

Oblast: Verilog ili VHDL

Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Treba implementirati arbitar koji izmedju vise zahteva za pristup memoriji od strane klijenata razlicitog prioriteta bira jedan tako da ne dolazi do izgladnjivanja.

2016-06-21 14:54:56

Tema: Primena mašinskog prevođenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, r.prof.

Jedan od većih problema u analizi sentimenta tekstova na srpskom predstavlja nedostatak tekstualnih resursa potrebnih za izgradnju modela. Cilj ovog projekta je procena mogućnosti mašinskog prevođenja obimnih postojećih resursa na engleskom jeziku i njihovog korišćenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom.

2016-05-16 14:54:56

Tema: Personalizacija ponude prodavnice
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti veb aplikaciju koja preporučuje proizvode kupcima u skladu sa njihovim preferencijama. Aplikacija ima bazu kategorizovanih proizvoda koji se nalaze u ponudi i nudi ih autentifikovanim kupcima. Kategorije čiji su proizvodi komplementarni su međusobno povezane. Aplikacija integracijom sa Google Analytics i Facebook servisima beleži broj pregleda proizvoda (broj otvaranja strane), odnosno broj korisnika kojima se stranica sviđa (broj lajkova). Osnovni cilj rada je napraviti sistem koji će autorizovanom kupcu preporučivati proizvode.

Serverska strana treba da ima sledeće osobine: Programski jezik po izboru u skladu sa dogovorom Podaci se skladište u nekoj od relacionih baza Filtriranje (generisanje preporuka) se može vršiti u realnom vremenu ili u pozadinskom procesu koji se pokreće periodično/na zahtev.


2016-04-27 14:54:21

Tema: Prikaz podataka na Google mapi
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Računarska grafika i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku stranu a drugi serversku stranu. Realizacija serverske strane može biti predmet master rada.
Napraviti veb aplikaciju koja prikazuje podatke na Google mapi. Aplikacija od serverske strane dobija skup podataka koje treba prikazati. Podaci koje treba prikazati su osnovni geografski podaci: tačke, linije i poligoni. Svi objekti imaju dodatne osobine vezane za prikaz:
- Tačke imaju sliku ili ikonicu prikaza
- Linije imaju boju, debljinu, stil ispisa (puna, isprekidana, tačkasta linija)…
- Poligoni imaju boju, boju ivice, transparentnost boje površine…
- Svi objekti imaju imena, opise, z-index, kao i neke meta podatke koje ih bliže opisuju. Ti meta podaci mogu biti ili neki dodatni tekst, HTML stranica, slika, Excel tabela….
Na mapama je broj podataka izuzetno veliki i nije neophodno prikazivati sve podatke na mapi. Na mapi se prikazuje samo deo podataka u zavisnosti od tekućeg zuma (na primer, ako je na mapi prikazan ceo Beograd, učitati samo autoput i nekoliko bulevara, zumiranjem na nivo opštine prikazati još neke ulice, a tek zumiranjem na nivo mesne zajednice prikazati sve ulice). Promenom zuma treba detektovati koja površinana mape je vidljiva u browser-u i taj podatak poslati serveru. Asinhroni poziv se salje na server (zahtev ima vidljivu oblast i nivo zuma) i kada odgovor stigne na klijenta, asinhrono se prikazuje na mapi. Ukoliko se promeni zum ili se promeni vidljiva oblast mape svi započeti asinhroni pozivi se prekidaju i iniciraju novi sa izmenjenim podacima u zahtevima. Klikom na neki od objekata asinhrono se pozivaju metode koje prikupljaju meta podatke o objektu i prikazuju ih u info prozoru iznad objekta na mapi. Aplikacija mora imati sledeće osobine:
- Responsive dizajn
- Aplikacija treba da bude hostovana na Tomcat serveru
- Backend treba da bude realizovan u Javi, frontend u HTML-u i JavaScriptu
- Preporučen je Spring MVC application framework
- Koriste se Google Maps za prikaz mapa
- Višejezična na srpskom i engleskom jeziku
Serverska strana treba da obezbedi API za čitanje georeferenciranih podataka iz GIS baze sa kriterijumima zadatih geografskih oblasti . Serverska strana treba da ima sledeće osobine:
- Da bude realizovana u Java programskom jeziku
- Da čuva podatke u nekoj od relacionih baza (preporuka PostgreSQL) koje imaju GIS ekstenziju
- Svoje metode serverska strana otvara preko SOAP ili REST servisa
- Treba da bude hostovana na Tomcat aplikativnom serveru


2016-04-27 14:54:21

Tema: Anketarska aplikacija
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti softver anketarske veb aplikacije, koja ima klijentski i serverski deo. Klijentska aplikacija treba da sa servera, koji je realizovan kao SOAP ili REST server, preuzima definisane ankete koje su trenutno aktuelne i ostvari korisnički interfejs kroz koji korisnik popunjava anketu. Popunjena anketa treba da pozivom metoda servisa vraća rezultate ankete na server. Serverska strana treba da obezbedi okruženje u kojem će biti moguće definisati nove ankete sa odgovarajućim osobinama (period važnosti, pitanja, itd.). Takođe, serverska strana treba da obezbedi API za čitanje definisanih anketa i za upis rezultata anketa.


2016-03-28 14:49:54

Tema: Analiza uticaja sintaksnih odlika i tehnika pretprocesiranja teksta na analizu sentimenta dokumenata na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz evaluacije efekata korišćenja jednostavnih sintaksnih odlika i različitih tehnika pretprocesiranja teksta na klasifikaciju dokumenata na osnovu njihovog sentimenta. Evaluacija bi se sprovela korišćenjem algoritama mašinskog učenja nad postojećim skupom filmskih recenzija na srpskom.


2016-03-28 14:49:54

Tema: Evaluacija rada stemera za srpski jezik

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Stemeri su alati koji omogućavaju morfološku normalizaciju različitih oblika reči (npr. različitih padežnih oblika) tako što uklanjaju njihove sufikse i svode ih na isti osnovni tj. stemovan oblik. Projekat se sastoji iz razvoja i primene alata koji bi olakšao procenu kvaliteta rada postojećih stemera tako što bi evaluatorima ponudio vizuelni interfejs za ocenjivanje i korekciju ispravnosti rada stemera.


2015-12-22 14:49:54

Tema: Razmatranje uticaja korišćenja različitih korpusa i tehnika pretprocesiranja pri određivanju semantičke sličnosti kratkih tekstova na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Pri određivanju semantičke sličnosti dva kratka teksta (npr. dve rečenice) veliki uticaj na konačnu procenu ima izbor tehnika pretprocesiranja i izbor korpusa tekstova koji služi za izgradnju modela. Projekat se sastoji iz implementacije i poređenja performansi nekoliko različitih varijanti postojećih sistema za određivanje semantičke sličnosti.


2015-12-22 14:49:54

Tema: Razvoj alata za klasifikaciju tekstova na srpskom na osnovu njihovog sentimenta

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz prikupljanja skupa tekstova određene tematike (npr. muzika, književnost, video igre, itd.) koji su anotirani ocenama sentimenta koje ti tekstovi izražavaju. Takvi skupovi se zatim koriste za obučavanje i evaluaciju modela zasnovanih na nekom od algoritama mašinskog učenja.


2015-12-22 14:49:54

Tema: Razvoj alata za vraćanje dijakritičkih oznaka u tekstovima na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: U neformalnim tekstovima (SMS poruke, tvitovi, i sl.) na srpskom koji su pisani latinicom često se koristi tzv. ASCII latinica tj. izostavljaju se dijakritičke oznake na slovima č, ć, š, ž dok se slovo đ često predstavlja kao dj. Radi pravilnije računarske analize teksta neophodno je da se reči koje sadrže ova slova koriguju u dijakritički ispravan oblik. Projekat se sastoji iz implementacije i evaluacije alata koji obavlja ovakvu funkciju.


2015-03-15 14:54:56

Tema: Softverski sistem za obradu rezultata ankete

Oblast: softverski alati, obrada podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

Tema bi obuhvatala razvoj informacionog sistema za obradu podataka studentske ankete. Anketa je realizovana elektronski, a na osnovu sirovih podataka je potrebno generisati odgovarajuće izveštaje i grafikone. Moguća je i implementacija naprednih tehnika u pravcu dublje interpretacije dobijenih anketnih rezultata.

2015-03-15 14:54:56

Tema: Pregled sistema za upravljanje referencama u naučnim radovima

Oblast: softverski alati, obrada teksta

Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

Jedan od tehničkih problema prilikom pisanja naučnih i stručnih radova predstavlja obrada referenci. Postoje više aplikacija za upravljanje bibliografijom (EndNote, Mendeley, RefMan, RefWorks), kao i veći broj standardizovanih formata za skladištenje i navođenje referenci. Tema rada bi obuhvatala pregled i poređenje postojećih sistema, kao i realizaciju dodataka za prikupljanje referenci i njihovu konverziju.

2015-03-15 14:54:56

Tema: Integracija alata za detekciju sličnosti u programskom kodu sa sistemima za elektronsko učenje

Oblast: softverski alati, obrada teksta

Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

Sistemi za elektronsko učenje, poput Moodle LMS, su postali veoma popularni čak i u izvođenju klasične nastave. Ove sisteme je moguće proširivati korisničkim dodacima. Nastavni proces često zahteva predaju studentskih radova koji predstavljaju programski kod, pa je od interesa da se na samoj platformi izvrši detekcija plagijarizma za šta postoje gotovi softverski alati (Moss, JPlag i sl.). Tema rada bi obuhvatila realizaciju integracije ovih alata u Moodle ili sličnu platformu.

2015-03-15 14:49:54

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za postizanje DoF (Depth of Field) efekta na GPU

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: DoF je opšti naziv tehnika za postizanje efekta kojim se oštrih ivica, ostali (nefokusirani) su mutni. Tema obuhvata kvalitativnu ikvantitativnu analizu postojećih rešenja.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Generisanje proceduralnih terena na GPU

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Tema ovog rada je istraživanje i implementacija rešenja kojim se formira 3D model terena na osnovu zadatih parametara. Istraživanje treba da obuhvati simuliranje erozije u cilju postizanja realističnosti prikaza.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Formiranje 3D modela ljudskog lica na osnovu 2D slika

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Tema ovog rada je istraživanje mogućnosti formiranja 3D modela ljudskog lica polazeći od date 2D slike (poput slike korisnika na društvenim mrežama). Koristio bi se gotov 3D model lica (glave) i postojeća biblioteka za obradu slike (poput OpenCV).


2015-03-15 14:49:54

Tema: Upotreba veštačke inteligencije za efikasno crtanje senki u otvorenim 3D scena

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Tema ovog rada je istraživanje mogućnosti primene raznih tehnika iz oblasti veštačke inteligencije (prvenstveno neuralnih mreža) u cilju efikasnog dinamičkog senčenja scena.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Softver za predvidjanje pozicije Univerziteta u Beogradu na različitim svetskim rang listama

Oblast: Programiranje, Data minin

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Klasifikacija parametara za različite rang liste, metodologija provere parametara i predikcija simulacijom generisanja svetskih rang listi.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Softver za otkrivanje razlicitih formata referenci u tekstu i parsiranje istih u skladu sa zahtevanim standardima

Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podatak

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Reference se često unose neorganizovano kao obican tekst. Rucno parsiranje referenci radi izrade bibliogradije je neprakticno i sporo, zato treba programski izvršiti parsiranje uz odgovarajuće provere.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Prepoznavanje identiteta autora naučnih radova na osnovu institucije, oblasti i koautorstva

Oblast: Algoritmi, Scientometrics, Data mining

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Kako afilijacije na naučnim radovima nisu uvek precizne i tačne, identitet autora se po nekad ne može utvrditi jednoznačno iz samog imena. U takvim slučajevima za otkrivanje identiteta treba upotrebiti koautorstva, kao i oblast naučno-stručnog rada.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Predikcija i rangiranje uspeha studenata na fakultetu na osnovu rezultata na prijemnom ispitu, uspeha iz srednje škole i drugih pokazatelja

Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Na osnovu poređenja rezultata prijemnog ispita, pohađanja pripremne nastave, ocena iz srednje škole, ocena iz odabranih predmeta na prvoj godini studija, predviđa se uspeh u narednim godinama.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Analiza i klasifikacija sistema i algoritama za utvrđivanje plagijata

Oblast: Algoritmi, Analiza teksta, Baze podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Uporediti algoritme za detektovanje programskih i tekstualnih plagijata. Za detekciju tekstualnih plagijata klasifikovati sisteme i algoritme, a zatim izvršiti testiranje na realnim radovima.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Pravljenje baze i klasifikacija studentskih grešaka na problemskim zadacima iz programiranja na proceduralnim višim programskim jezicima

Oblast: Programiranje, Baze podataka, Internet programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata, klasterizuju se i generiše statistika.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Web aplikacija za sakupljanje, praćenje i analizu studentskih zadataka iz Pico computer-a

Oblast: Programiranje, Internet programiranje, Baze podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata , klasterizuju se i generiše statistika.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Web aplikacija za prevođenje, debagovanje i simulaciju izvršavanja programa na Pico computer-u

Oblast: Programiranje, Internet programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Na osnovu postojeće desktop aplikacije treba napraviti okruženje na webu.


2015-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj alata za automatsko pravljenje testova iz teorijskih oblasti na Programiranju 1 i Programiranju 2

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva (na osnovu templejta zadataka i parametrizacije automatski se generišu različite vrste pitanja, kao i pogrešni i tačni odgovori).


2015-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj simulatora za pomoć pri učenju teorijskih oblasti iz Programiranja 1 i Programiranja 2

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva, sintaksne notacije, analiza slozenosti (za ove metodske jedinice treba razviti demonstraciona učila koja pomažu studentu da razume te oblasti i proveri znanje).


2015-03-15 14:48:59

Tema: Generisanje proceduralnih tekstura na GPU

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Proceduralne teksture se generišu u memoriji računara (nejedinicama za senčenje (vertex & pixel shader), sa širokim spektromoblasti primene (na primer Perlinov šum). Tema obuhvata kvalitativno ikvantitativno poređenje nekoliko postojećih tehnika.


2015-03-15 14:48:59

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika zaprikazivanje vodenih površi na GPU

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Realističan prikaz vodenih površi pretpostavljam postojanjeobuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećihtehnika.


2015-03-15 14:48:59

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za generisanjerealističnih oblaka na CPU ili GPU

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Problem realističnog prikaza osvetljenih oblaka potiče odobuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećihtehnika.


2015-03-15 14:48:59

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za generisanjeatmosferskih efekata na CPU i GPU

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Realističnost prikaza scena na otvorenom prostoru u mnogome osvetljenje (magla, zraci Sunca, promena ambijentalnog osvetljenja uzavisnosti od doba dana). Tema obuhvata kvalitativno i kvantitativnopoređenje nekoliko postojećih tehnika.


2015-03-15 14:48:59

Tema: Implementacija i poređenje performansi nekoliko tehnika obradeslike na GPU

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Za obradu slike na GPU mogu se koristiti jedinice za senčenje nekoliko tehnika obrade slike i njihovo kvalitativno i kvantitativnopoređenje.


2015-03-15 14:48:59

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za generisanjesenki u dinamičkim 3D scenama na GPU

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Prikazivanje senki koje stvaraju objekti su neophodni u cilju nijedna nije u potpunosti zadovoljavajuća. Tema obuhvata kvalitativnu ikvantitativnu analizu postojećih rešenja.


2015-03-15 14:47:56

Tema: Razvoj alata za merenje performansi jedinica za senčenje (shaderunit) GPU

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Alat treba da izmeri performanse pojedinih jedinica zashader) na sintetičkim scenama i proizvede rezultate koji se jednostavnomogu prikazati u pregledaču Interneta ili nekom drugom alatu.


2015-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj aplikacije za automatsko pregledanje odgovora na testu

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2015-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj RIA (Rich Internet Application) Test za pripremu i obradu testova

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2015-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj obrazovnog softvera za decu / obrazovne igre

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor

Kratak opis:

 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Bukvar
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Gradski prevoz
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Raskrsnica
 • Razvoj obrazovne igre Zanimljiva geografija
 • Razvoj obrazovne igre Reli znanja

 • 2015-03-15 14:44:43

  Tema: Razvoj alata za učenje algoritama računarske grafike

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Hijerarhijska kompresija polja visina

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na kompresiju tekstura

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na paralelnu kompresiju jednodimenzionih podataka

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Automatizacija testiranja HW primera za FT90x arhitekturu (razvoj aplikacije i procedura)

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Prebacivanje SpeakUp aplikacije da radi OS X i/ili iOS i/ili Android-u

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Generisanje ELF fajla iz emcl fajla (mikroe objektni file format)

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Uraditi portovanje lwIP (Lightweight TCP/IP) stack-a na mikroE kompajlere)

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Podrska za long-file-name u Libstock FAT32 biblioteci

  Oblast: Sistemsko programiranje

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbedjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2015-03-15 14:42:51

  Tema: Implementacija algoritma za poređenje teksta napisanog u prirodnom jeziku

  Oblast: Artificial Intelligence - Natural language processin

  Kontakt: Dr Bojan Furlan, asistent

  Kratak opis:

  Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o NLP alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem maila.


  2015-03-15 14:42:06

  Tema: Realizacija algoritma za kreiranje profila korisničkog interesovanjana osnovu aktivnosti unutar socijalne mreže

  Oblast: Data Mining

  Kontakt: Dr Bojan Furlan, asistent

  Kratak opis:
  Sajtovi kao sto su http://stackoverflow.com/ ili Yahoo! Answers predstavljaju portale za postavljanje pitanja i pronalazenje odgovora. Na osnovu korinicke interakcije unutar ovakve socijalne mreze moguce je napraviti profil interesovanja date osobe. Profil se sastoji od različitih oblasti gde je svaka oblast sačinjena od skupa reči. Potrebno je realizovati algoritam zasnovan na na mašinskom učenju koji ce za datu osobu kreirati njen profil intresovanja.

  Za više detalja o samoj implementaciji, skupu podataka, kao i o alatima potrebnim za realizaciju obratiti se putem maila.


  2015-03-15 14:40:13

  Tema: Implementacija web servisa za profilisanje korisničkog znanja (ekspertize) tehnikama mašinskog učenja na osnovu publikovanih dokumenata

  Oblast: Artificial Intelligence

  Kontakt: Dr Bojan Furlan, asistent

  Kratak opis:
  Dokumenti kao što su članci u časopisima, knjige, tekstovi sa ličnog bloga itd. mogu identifikovati određene oblasti interesovanja ili ekspertize. Na osnovu ovih dokumenata moguće je napraviti profil ekspertize osobe koja je njihov autor. Profil se sastoji od različitih oblasti gde je svaka oblast sačinjena od skupa reči. Svaka reč pripada datoj oblasti sa određenom težinom koja predstavlja broj [0,1]. Npr. za sledeći tekst:
  The central problems of AI include such traits as reasoning, knowledge, planning, learning, communication, perception and the ability to move and manipulate objects… (ceo tekst se nalazi na http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence)
  Jedna od identifikovanih oblasti (AI) bi bila npr. opisana na sledeći način:
  (reasoning,0.7); (knowledge,0.5); (planning,0.4); (learning,0.3); ...
  Cilj implementacije ovakvog web servisa je da umesto ručnog unosa, svaki korisnik može dostaviti skup dokumenata čiji je on autor i koji se odnose na njegova profesionalna interesovanja, a zatim automatski pomoću alata zasnovanih na mašinskom učenju će se generisati njegov profil ekspertize.

  Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem maila.


  2015-03-15 14:39:33

  Tema: Virtuelna laboratorija za robotiku

  Oblast: Artificial Intelligence - Robotics

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Predmet ovog završnog rada je realizacija mrežne verzije već postojeće aplikacije za robotiku. Treba realizovati veb interfejs, tako da se parametri robota unose kroz web browser i da se onda prikazuje vizuelizacija odabranog robota.

  Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte.

  Za više detalja o samoj aplikaciji pogledati LINK .


  2015-03-15 14:38:37

  Tema: Testiranje veb aplikacija (realizovanih u JavaScript/JSF/PHP)

  Oblast: Software Testing

  Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Načini testiranja veb aplikacija - black/white box testiranje, jedinično testiranje (npr. JWebUnit/PHPUnit), GUI testiranje... (alati za GUI: Selenium, Windmill). Diplomski rad treba da obuhvati pregled metoda i nekoliko alata za testiranje veb aplikacija i korišćenje tih alata na primerima iz prakse, uz upoređivanje alata i određivanje svih prednosti i nedostataka.

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


  2015-03-15 14:38:32

  Tema: Testiranje performansi veb aplikacija

  Oblast: Software Testing

  Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Cilj rada je da se pristupi tehnici performansnog testiranja, da se nekoliko aplikacija testira u alatu JMeter i drugim sličnim alatima orijentisanim za performansno testiranje, i da se prikažu rezultati.

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


  2015-03-15 14:38:26

  Tema: Implementacija web crawlera u Javi

  Oblast: Artificial Intelligence

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Napredna web pretraživanja koriste danas specijalizovane programe koji se nazivaju web crawleri. Cilj rada je da se realizuje nekoliko web crawlera koji služe za pretraživanje pojednih foruma, da se prikaže njihova struktura i da se uporede performanse.

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
  Ovakvi algoritmi imaju primenu kada je sa određenog sajta ili grupe sajtova potrebno da dobijamo nove informacije, pronalaženje novih artikala na sajtu, praćenje da li ima na stanju, da li je došlo do promene cene, i sve to u što kraćem vremenskom intervalu.


  2015-03-15 14:38:10

  Tema: Tehnike web scrapinga

  Oblast: Artificial Intelligence

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Rad treba da obuhvati različite metodologije pristupa nestrukturiranih podataka na sajtovima. Fokus treba da bude na različitim tehnikama prikupljanja informacija (HTML parsing) uz korišćenje posebnih open-source alata (sta je potrebno obuhvatiti: tehnike web scrapinga sa Curl bibliotekom u kombinaciji sa Xpath, napredni scraping na sajtovima sa AJAX zahtevima i alat za automatizaciju testiranja veb aplikacija Mink).

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
  Važni linkovi:
  http://en.wikipedia.org/wiki/XPath


  2015-03-15 14:38:04

  Tema: Debagovanje, profajliranje i optimizacija CUDA programa korišćenjem alata NVIDIA Parallel Nsight

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje mogućnosti alata NVIDIA Parallel Nsight na primeru nekoliko karakterističnih CUDA programa. Prikaz opcija za debagovanje i profajliranje koda. Integracija i podrška za rad u standardnim alatima.


  2015-03-15 14:37:58

  Tema: Uporedna analiza programskih modela za paralelizaciju direktivama

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza karakterističnih komercijalnih i akademskih programskih modela poput OpenMP, OpenACC, hiCUDA, OpenHMPP na primeru nekoliko sekvencijalnih aplikacija.


  2015-03-15 14:37:50

  Tema: Analiza i poređenje sistema za raspoređivanje poslova na superračunarskim sistemima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza i prikaz mogućnosti alata poput Portable Batching System, Oracle Grid Engine, IBM Platform LSF i sl.


  2015-03-15 14:37:41

  Tema: Paralelizacija pattern matching algoritama korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Paralelizacija i korišćenje različitih algoritama za pronalaženje šablona na slikama ili u stringovima korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2015-03-15 14:37:27

  Tema: Paralelizacija grafovskih algoritama korišćenjem OpenMP/OpenACC direktiva

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Polazeći od dostupnih sekvencijalnih implementacija osnovnih algoritama za obradu grafova (obilasci, pronalaženje minimalnog obuhvatnog stabla, najkraćih rastojanja i sl.) potrebno je uraditi njihovo prilagođavanje i paralelizaciju direktivama korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2015-03-15 14:37:20

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem mikro-testova

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje različitih aspekata rada grafičkog procesora poput veličine keš memorije, načina izvršavanja niti i sl. korišćenjem namenskih mikro testova i njihovih kombinacija.


  2015-03-15 14:36:01

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem Rodinia / Himeno paketa za testiranje

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza navedenih benchmark-a i njihova primena u testiranju grafičkih procesora. Analiza slabosti i prednosti različitih grafičkih procesora različitih proizvođača.


  2015-03-15 14:36:01

  Tema: Istraživanje i testiranje memorijske arhitekture grafičkog procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje karakteristika globalne memorije, deljene memorije, keš memorija, memorije za teksture na primeru nekoliko različitih aplikacija iz realnog sveta (po mogućstvu iz nekog od dostupnih benchmark-a).


  2015-03-15 14:35:48

  Tema: Paralelizacija algoritama za detektovanje ivica korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme na centralnim / grafičkim procesorima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija jednog ili više algoritama za detekciju ivica na slikama korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija za programiranje grafičkih procesora. Detekcija ivica može biti opšta ili za neke karakteristične oblike (npr. prepoznavanje saobraćajnih znakova u realnom vremenu).


  2015-03-15 14:35:48

  Tema: Primena centralnih / grafičkih procesora u obradi zvuka

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Programiranje dodataka (plugin-ova) za programski paket Audacity. Paralelizacija efekata poput pojačavanja i stišavanja zvuka, uklanjanja eha, kašnjenja i sl. pomoću jedne od dostupnih tehnologija.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje AMD/ATI grafičkih procesora kao procesora opšte namene

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije različitih generacija AMD/ATI grafičkih procesora. Programiranje i prikaz rada jednostavnih programa na OpenCL jeziku koji se koristi na ovim procesorima.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje Intel Xeon Phi koprocesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije Intel Xeon Phi koprocesora. Predstavljanje programskog modela na nekoliko primera.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Paralelizacija kriptografskih algoritama korišćenjem centralnih / grafičkih procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija nekog od standardnih algoritama za enkripciju i dekripciju / generisanje digitalnog potpisa korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Istraživanje arhitekture i organizacije grafičkih procesora korišćenjem GPGPUSim simulatora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Opis i način rada GPGPUSim simultatora. Ispitivanje mogućnosti za proširivanje GPGPUSim simulatora. Primeri jednostavnih izmena u arhitekturi.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Algoritmi za podelu grafova na klastere

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Istraživanje i implementacija algoritama za particionisanje grafova. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2015-03-15 14:34:54

  Tema: Algoritmi za detekciju komuna (zajednica) u socijalnim mrežama i grafovima

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detekcija komuna u grafovima. Implementacija metoda poput label propagation i sl. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2015-03-15 14:34:46

  Tema: Implementacija web servisa za predaju i upoređivanje domaćih zadataka korišćenjem sistema MOSS

  Oblast: Internet programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija web aplikacije koja će omogućiti predaju i automatsko poređenje predatih radova korišćenjem sistema MOSS za detekciju plagijata. Potrebno je osmisliti interfejs ka MOSS i omogućiti predaju različitih tipova radova.


  2015-03-15 14:34:32

  Tema: Implementacija web informacionog sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom

  Oblast: Internet programiranje

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija veb sajta i CMS sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom, korišćenjem MVC. Upravljanje članovima, događajima, obaveštavanjima, galerije (primena JQuery), itd.


  2015-03-15 14:34:20

  Tema: Različite teme iz oblasti arhitekture savremenih multiprocesorskih sistema i paralelnih programskih modela

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent


  2015-03-15 14:34:02

  Tema: Različite teme vezane za implementaciju naprednih algoritma i struktura podataka i njihovu evaluaciju

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent