Povratak na glavnu stranicu
Predlozi tema za diplomske radove

Sortiraj po vremenu          Sortiraj po kontaktu          Sortiraj po oblasti
Tema:      Oblast:      Kontakt:      Opis:      Datum:      Datum-od: Datum-do:

2016-06-21 14:54:56

Tema: Primena mašinskog prevođenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, r.prof.

Jedan od većih problema u analizi sentimenta tekstova na srpskom predstavlja nedostatak tekstualnih resursa potrebnih za izgradnju modela. Cilj ovog projekta je procena mogućnosti mašinskog prevođenja obimnih postojećih resursa na engleskom jeziku i njihovog korišćenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom.

2015-03-15 14:34:32

Tema: Implementacija web informacionog sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom

Oblast: Internet programiranje

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

Kratak opis:
Implementacija veb sajta i CMS sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom, korišćenjem MVC. Upravljanje članovima, događajima, obaveštavanjima, galerije (primena JQuery), itd.


2015-03-15 14:38:10

Tema: Tehnike web scrapinga

Oblast: Artificial Intelligence

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Rad treba da obuhvati različite metodologije pristupa nestrukturiranih podataka na sajtovima. Fokus treba da bude na različitim tehnikama prikupljanja informacija (HTML parsing) uz korišćenje posebnih open-source alata (sta je potrebno obuhvatiti: tehnike web scrapinga sa Curl bibliotekom u kombinaciji sa Xpath, napredni scraping na sajtovima sa AJAX zahtevima i alat za automatizaciju testiranja veb aplikacija Mink).

Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
Važni linkovi:
http://en.wikipedia.org/wiki/XPath


2015-03-15 14:38:26

Tema: Implementacija web crawlera u Javi

Oblast: Artificial Intelligence

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Napredna web pretraživanja koriste danas specijalizovane programe koji se nazivaju web crawleri. Cilj rada je da se realizuje nekoliko web crawlera koji služe za pretraživanje pojednih foruma, da se prikaže njihova struktura i da se uporede performanse.

Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
Ovakvi algoritmi imaju primenu kada je sa određenog sajta ili grupe sajtova potrebno da dobijamo nove informacije, pronalaženje novih artikala na sajtu, praćenje da li ima na stanju, da li je došlo do promene cene, i sve to u što kraćem vremenskom intervalu.


2015-03-15 14:39:33

Tema: Virtuelna laboratorija za robotiku

Oblast: Artificial Intelligence - Robotics

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Predmet ovog završnog rada je realizacija mrežne verzije već postojeće aplikacije za robotiku. Treba realizovati veb interfejs, tako da se parametri robota unose kroz web browser i da se onda prikazuje vizuelizacija odabranog robota.

Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte.

Za više detalja o samoj aplikaciji pogledati LINK .


2015-12-22 14:49:54

Tema: Razmatranje uticaja korišćenja različitih korpusa i tehnika pretprocesiranja pri određivanju semantičke sličnosti kratkih tekstova na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Pri određivanju semantičke sličnosti dva kratka teksta (npr. dve rečenice) veliki uticaj na konačnu procenu ima izbor tehnika pretprocesiranja i izbor korpusa tekstova koji služi za izgradnju modela. Projekat se sastoji iz implementacije i poređenja performansi nekoliko različitih varijanti postojećih sistema za određivanje semantičke sličnosti.


2015-12-22 14:49:54

Tema: Razvoj alata za klasifikaciju tekstova na srpskom na osnovu njihovog sentimenta

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz prikupljanja skupa tekstova određene tematike (npr. muzika, književnost, video igre, itd.) koji su anotirani ocenama sentimenta koje ti tekstovi izražavaju. Takvi skupovi se zatim koriste za obučavanje i evaluaciju modela zasnovanih na nekom od algoritama mašinskog učenja.


2015-12-22 14:49:54

Tema: Razvoj alata za vraćanje dijakritičkih oznaka u tekstovima na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: U neformalnim tekstovima (SMS poruke, tvitovi, i sl.) na srpskom koji su pisani latinicom često se koristi tzv. ASCII latinica tj. izostavljaju se dijakritičke oznake na slovima č, ć, š, ž dok se slovo đ često predstavlja kao dj. Radi pravilnije računarske analize teksta neophodno je da se reči koje sadrže ova slova koriguju u dijakritički ispravan oblik. Projekat se sastoji iz implementacije i evaluacije alata koji obavlja ovakvu funkciju.


2016-03-28 14:49:54

Tema: Analiza uticaja sintaksnih odlika i tehnika pretprocesiranja teksta na analizu sentimenta dokumenata na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz evaluacije efekata korišćenja jednostavnih sintaksnih odlika i različitih tehnika pretprocesiranja teksta na klasifikaciju dokumenata na osnovu njihovog sentimenta. Evaluacija bi se sprovela korišćenjem algoritama mašinskog učenja nad postojećim skupom filmskih recenzija na srpskom.


2016-03-28 14:49:54

Tema: Evaluacija rada stemera za srpski jezik

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Stemeri su alati koji omogućavaju morfološku normalizaciju različitih oblika reči (npr. različitih padežnih oblika) tako što uklanjaju njihove sufikse i svode ih na isti osnovni tj. stemovan oblik. Projekat se sastoji iz razvoja i primene alata koji bi olakšao procenu kvaliteta rada postojećih stemera tako što bi evaluatorima ponudio vizuelni interfejs za ocenjivanje i korekciju ispravnosti rada stemera.


2015-03-15 14:44:43

Tema: Automatizacija testiranja HW primera za FT90x arhitekturu (razvoj aplikacije i procedura)

Oblast: Sistemsko programiranje

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


2015-03-15 14:44:43

Tema: Prebacivanje SpeakUp aplikacije da radi OS X i/ili iOS i/ili Android-u

Oblast: Sistemsko programiranje

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


2015-03-15 14:44:43

Tema: Generisanje ELF fajla iz emcl fajla (mikroe objektni file format)

Oblast: Sistemsko programiranje

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


2015-03-15 14:44:43

Tema: Uraditi portovanje lwIP (Lightweight TCP/IP) stack-a na mikroE kompajlere)

Oblast: Sistemsko programiranje

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


2015-03-15 14:44:43

Tema: Podrska za long-file-name u Libstock FAT32 biblioteci

Oblast: Sistemsko programiranje

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbedjuje radno okruzenje i strucne savete.


2015-03-15 14:38:32

Tema: Testiranje performansi veb aplikacija

Oblast: Software Testing

Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Cilj rada je da se pristupi tehnici performansnog testiranja, da se nekoliko aplikacija testira u alatu JMeter i drugim sličnim alatima orijentisanim za performansno testiranje, i da se prikažu rezultati.

Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


2015-03-15 14:38:37

Tema: Testiranje veb aplikacija (realizovanih u JavaScript/JSF/PHP)

Oblast: Software Testing

Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Načini testiranja veb aplikacija - black/white box testiranje, jedinično testiranje (npr. JWebUnit/PHPUnit), GUI testiranje... (alati za GUI: Selenium, Windmill). Diplomski rad treba da obuhvati pregled metoda i nekoliko alata za testiranje veb aplikacija i korišćenje tih alata na primerima iz prakse, uz upoređivanje alata i određivanje svih prednosti i nedostataka.

Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


2016-04-27 14:54:21

Tema: Prikaz podataka na Google mapi
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Računarska grafika i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku stranu a drugi serversku stranu. Realizacija serverske strane može biti predmet master rada.
Napraviti veb aplikaciju koja prikazuje podatke na Google mapi. Aplikacija od serverske strane dobija skup podataka koje treba prikazati. Podaci koje treba prikazati su osnovni geografski podaci: tačke, linije i poligoni. Svi objekti imaju dodatne osobine vezane za prikaz:
- Tačke imaju sliku ili ikonicu prikaza
- Linije imaju boju, debljinu, stil ispisa (puna, isprekidana, tačkasta linija)…
- Poligoni imaju boju, boju ivice, transparentnost boje površine…
- Svi objekti imaju imena, opise, z-index, kao i neke meta podatke koje ih bliže opisuju. Ti meta podaci mogu biti ili neki dodatni tekst, HTML stranica, slika, Excel tabela….
Na mapama je broj podataka izuzetno veliki i nije neophodno prikazivati sve podatke na mapi. Na mapi se prikazuje samo deo podataka u zavisnosti od tekućeg zuma (na primer, ako je na mapi prikazan ceo Beograd, učitati samo autoput i nekoliko bulevara, zumiranjem na nivo opštine prikazati još neke ulice, a tek zumiranjem na nivo mesne zajednice prikazati sve ulice). Promenom zuma treba detektovati koja površinana mape je vidljiva u browser-u i taj podatak poslati serveru. Asinhroni poziv se salje na server (zahtev ima vidljivu oblast i nivo zuma) i kada odgovor stigne na klijenta, asinhrono se prikazuje na mapi. Ukoliko se promeni zum ili se promeni vidljiva oblast mape svi započeti asinhroni pozivi se prekidaju i iniciraju novi sa izmenjenim podacima u zahtevima. Klikom na neki od objekata asinhrono se pozivaju metode koje prikupljaju meta podatke o objektu i prikazuju ih u info prozoru iznad objekta na mapi. Aplikacija mora imati sledeće osobine:
- Responsive dizajn
- Aplikacija treba da bude hostovana na Tomcat serveru
- Backend treba da bude realizovan u Javi, frontend u HTML-u i JavaScriptu
- Preporučen je Spring MVC application framework
- Koriste se Google Maps za prikaz mapa
- Višejezična na srpskom i engleskom jeziku
Serverska strana treba da obezbedi API za čitanje georeferenciranih podataka iz GIS baze sa kriterijumima zadatih geografskih oblasti . Serverska strana treba da ima sledeće osobine:
- Da bude realizovana u Java programskom jeziku
- Da čuva podatke u nekoj od relacionih baza (preporuka PostgreSQL) koje imaju GIS ekstenziju
- Svoje metode serverska strana otvara preko SOAP ili REST servisa
- Treba da bude hostovana na Tomcat aplikativnom serveru


2016-04-27 14:54:21

Tema: Anketarska aplikacija
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti softver anketarske veb aplikacije, koja ima klijentski i serverski deo. Klijentska aplikacija treba da sa servera, koji je realizovan kao SOAP ili REST server, preuzima definisane ankete koje su trenutno aktuelne i ostvari korisnički interfejs kroz koji korisnik popunjava anketu. Popunjena anketa treba da pozivom metoda servisa vraća rezultate ankete na server. Serverska strana treba da obezbedi okruženje u kojem će biti moguće definisati nove ankete sa odgovarajućim osobinama (period važnosti, pitanja, itd.). Takođe, serverska strana treba da obezbedi API za čitanje definisanih anketa i za upis rezultata anketa.


2016-05-16 14:54:56

Tema: Personalizacija ponude prodavnice
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti veb aplikaciju koja preporučuje proizvode kupcima u skladu sa njihovim preferencijama. Aplikacija ima bazu kategorizovanih proizvoda koji se nalaze u ponudi i nudi ih autentifikovanim kupcima. Kategorije čiji su proizvodi komplementarni su međusobno povezane. Aplikacija integracijom sa Google Analytics i Facebook servisima beleži broj pregleda proizvoda (broj otvaranja strane), odnosno broj korisnika kojima se stranica sviđa (broj lajkova). Osnovni cilj rada je napraviti sistem koji će autorizovanom kupcu preporučivati proizvode.

Serverska strana treba da ima sledeće osobine: Programski jezik po izboru u skladu sa dogovorom Podaci se skladište u nekoj od relacionih baza Filtriranje (generisanje preporuka) se može vršiti u realnom vremenu ili u pozadinskom procesu koji se pokreće periodično/na zahtev.


2015-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj aplikacije za automatsko pregledanje odgovora na testu

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2015-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj RIA (Rich Internet Application) Test za pripremu i obradu testova

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2015-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj obrazovnog softvera za decu / obrazovne igre

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor

Kratak opis:

 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Bukvar
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Gradski prevoz
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Raskrsnica
 • Razvoj obrazovne igre Zanimljiva geografija
 • Razvoj obrazovne igre Reli znanja

 • 2015-03-15 14:44:43

  Tema: Razvoj alata za učenje algoritama računarske grafike

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Hijerarhijska kompresija polja visina

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na kompresiju tekstura

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na paralelnu kompresiju jednodimenzionih podataka

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2015-03-15 14:54:56

  Tema: Softverski sistem za obradu rezultata ankete

  Oblast: softverski alati, obrada podataka

  Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

  Tema bi obuhvatala razvoj informacionog sistema za obradu podataka studentske ankete. Anketa je realizovana elektronski, a na osnovu sirovih podataka je potrebno generisati odgovarajuće izveštaje i grafikone. Moguća je i implementacija naprednih tehnika u pravcu dublje interpretacije dobijenih anketnih rezultata.

  2015-03-15 14:54:56

  Tema: Pregled sistema za upravljanje referencama u naučnim radovima

  Oblast: softverski alati, obrada teksta

  Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

  Jedan od tehničkih problema prilikom pisanja naučnih i stručnih radova predstavlja obrada referenci. Postoje više aplikacija za upravljanje bibliografijom (EndNote, Mendeley, RefMan, RefWorks), kao i veći broj standardizovanih formata za skladištenje i navođenje referenci. Tema rada bi obuhvatala pregled i poređenje postojećih sistema, kao i realizaciju dodataka za prikupljanje referenci i njihovu konverziju.

  2015-03-15 14:54:56

  Tema: Integracija alata za detekciju sličnosti u programskom kodu sa sistemima za elektronsko učenje

  Oblast: softverski alati, obrada teksta

  Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

  Sistemi za elektronsko učenje, poput Moodle LMS, su postali veoma popularni čak i u izvođenju klasične nastave. Ove sisteme je moguće proširivati korisničkim dodacima. Nastavni proces često zahteva predaju studentskih radova koji predstavljaju programski kod, pa je od interesa da se na samoj platformi izvrši detekcija plagijarizma za šta postoje gotovi softverski alati (Moss, JPlag i sl.). Tema rada bi obuhvatila realizaciju integracije ovih alata u Moodle ili sličnu platformu.

  2015-03-15 14:34:46

  Tema: Implementacija web servisa za predaju i upoređivanje domaćih zadataka korišćenjem sistema MOSS

  Oblast: Internet programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija web aplikacije koja će omogućiti predaju i automatsko poređenje predatih radova korišćenjem sistema MOSS za detekciju plagijata. Potrebno je osmisliti interfejs ka MOSS i omogućiti predaju različitih tipova radova.


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Softver za predvidjanje pozicije Univerziteta u Beogradu na različitim svetskim rang listama

  Oblast: Programiranje, Data minin

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Klasifikacija parametara za različite rang liste, metodologija provere parametara i predikcija simulacijom generisanja svetskih rang listi.


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Softver za otkrivanje razlicitih formata referenci u tekstu i parsiranje istih u skladu sa zahtevanim standardima

  Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podatak

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Reference se često unose neorganizovano kao obican tekst. Rucno parsiranje referenci radi izrade bibliogradije je neprakticno i sporo, zato treba programski izvršiti parsiranje uz odgovarajuće provere.


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Prepoznavanje identiteta autora naučnih radova na osnovu institucije, oblasti i koautorstva

  Oblast: Algoritmi, Scientometrics, Data mining

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Kako afilijacije na naučnim radovima nisu uvek precizne i tačne, identitet autora se po nekad ne može utvrditi jednoznačno iz samog imena. U takvim slučajevima za otkrivanje identiteta treba upotrebiti koautorstva, kao i oblast naučno-stručnog rada.


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Predikcija i rangiranje uspeha studenata na fakultetu na osnovu rezultata na prijemnom ispitu, uspeha iz srednje škole i drugih pokazatelja

  Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podataka

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Na osnovu poređenja rezultata prijemnog ispita, pohađanja pripremne nastave, ocena iz srednje škole, ocena iz odabranih predmeta na prvoj godini studija, predviđa se uspeh u narednim godinama.


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Analiza i klasifikacija sistema i algoritama za utvrđivanje plagijata

  Oblast: Algoritmi, Analiza teksta, Baze podataka

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Uporediti algoritme za detektovanje programskih i tekstualnih plagijata. Za detekciju tekstualnih plagijata klasifikovati sisteme i algoritme, a zatim izvršiti testiranje na realnim radovima.


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Pravljenje baze i klasifikacija studentskih grešaka na problemskim zadacima iz programiranja na proceduralnim višim programskim jezicima

  Oblast: Programiranje, Baze podataka, Internet programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata, klasterizuju se i generiše statistika.


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Web aplikacija za sakupljanje, praćenje i analizu studentskih zadataka iz Pico computer-a

  Oblast: Programiranje, Internet programiranje, Baze podataka

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata , klasterizuju se i generiše statistika.


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Web aplikacija za prevođenje, debagovanje i simulaciju izvršavanja programa na Pico computer-u

  Oblast: Programiranje, Internet programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Na osnovu postojeće desktop aplikacije treba napraviti okruženje na webu.


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Razvoj alata za automatsko pravljenje testova iz teorijskih oblasti na Programiranju 1 i Programiranju 2

  Oblast: Programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva (na osnovu templejta zadataka i parametrizacije automatski se generišu različite vrste pitanja, kao i pogrešni i tačni odgovori).


  2015-03-15 14:49:54

  Tema: Razvoj simulatora za pomoć pri učenju teorijskih oblasti iz Programiranja 1 i Programiranja 2

  Oblast: Programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva, sintaksne notacije, analiza slozenosti (za ove metodske jedinice treba razviti demonstraciona učila koja pomažu studentu da razume te oblasti i proveri znanje).


  2015-03-15 14:34:02

  Tema: Različite teme vezane za implementaciju naprednih algoritma i struktura podataka i njihovu evaluaciju

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent


  2015-03-15 14:34:20

  Tema: Različite teme iz oblasti arhitekture savremenih multiprocesorskih sistema i paralelnih programskih modela

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent


  2015-03-15 14:34:54

  Tema: Algoritmi za detekciju komuna (zajednica) u socijalnim mrežama i grafovima

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detekcija komuna u grafovima. Implementacija metoda poput label propagation i sl. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje AMD/ATI grafičkih procesora kao procesora opšte namene

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije različitih generacija AMD/ATI grafičkih procesora. Programiranje i prikaz rada jednostavnih programa na OpenCL jeziku koji se koristi na ovim procesorima.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje Intel Xeon Phi koprocesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije Intel Xeon Phi koprocesora. Predstavljanje programskog modela na nekoliko primera.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Paralelizacija kriptografskih algoritama korišćenjem centralnih / grafičkih procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija nekog od standardnih algoritama za enkripciju i dekripciju / generisanje digitalnog potpisa korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Istraživanje arhitekture i organizacije grafičkih procesora korišćenjem GPGPUSim simulatora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Opis i način rada GPGPUSim simultatora. Ispitivanje mogućnosti za proširivanje GPGPUSim simulatora. Primeri jednostavnih izmena u arhitekturi.


  2015-03-15 14:35:31

  Tema: Algoritmi za podelu grafova na klastere

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Istraživanje i implementacija algoritama za particionisanje grafova. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2015-03-15 14:35:48

  Tema: Paralelizacija algoritama za detektovanje ivica korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme na centralnim / grafičkim procesorima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija jednog ili više algoritama za detekciju ivica na slikama korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija za programiranje grafičkih procesora. Detekcija ivica može biti opšta ili za neke karakteristične oblike (npr. prepoznavanje saobraćajnih znakova u realnom vremenu).


  2015-03-15 14:35:48

  Tema: Primena centralnih / grafičkih procesora u obradi zvuka

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Programiranje dodataka (plugin-ova) za programski paket Audacity. Paralelizacija efekata poput pojačavanja i stišavanja zvuka, uklanjanja eha, kašnjenja i sl. pomoću jedne od dostupnih tehnologija.


  2015-03-15 14:36:01

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem Rodinia / Himeno paketa za testiranje

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza navedenih benchmark-a i njihova primena u testiranju grafičkih procesora. Analiza slabosti i prednosti različitih grafičkih procesora različitih proizvođača.


  2015-03-15 14:36:01

  Tema: Istraživanje i testiranje memorijske arhitekture grafičkog procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje karakteristika globalne memorije, deljene memorije, keš memorija, memorije za teksture na primeru nekoliko različitih aplikacija iz realnog sveta (po mogućstvu iz nekog od dostupnih benchmark-a).


  2015-03-15 14:37:20

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem mikro-testova

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje različitih aspekata rada grafičkog procesora poput veličine keš memorije, načina izvršavanja niti i sl. korišćenjem namenskih mikro testova i njihovih kombinacija.


  2015-03-15 14:37:27

  Tema: Paralelizacija grafovskih algoritama korišćenjem OpenMP/OpenACC direktiva

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Polazeći od dostupnih sekvencijalnih implementacija osnovnih algoritama za obradu grafova (obilasci, pronalaženje minimalnog obuhvatnog stabla, najkraćih rastojanja i sl.) potrebno je uraditi njihovo prilagođavanje i paralelizaciju direktivama korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2015-03-15 14:37:41

  Tema: Paralelizacija pattern matching algoritama korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Paralelizacija i korišćenje različitih algoritama za pronalaženje šablona na slikama ili u stringovima korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2015-03-15 14:37:50

  Tema: Analiza i poređenje sistema za raspoređivanje poslova na superračunarskim sistemima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza i prikaz mogućnosti alata poput Portable Batching System, Oracle Grid Engine, IBM Platform LSF i sl.


  2015-03-15 14:37:58

  Tema: Uporedna analiza programskih modela za paralelizaciju direktivama

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza karakterističnih komercijalnih i akademskih programskih modela poput OpenMP, OpenACC, hiCUDA, OpenHMPP na primeru nekoliko sekvencijalnih aplikacija.


  2015-03-15 14:38:04

  Tema: Debagovanje, profajliranje i optimizacija CUDA programa korišćenjem alata NVIDIA Parallel Nsight

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje mogućnosti alata NVIDIA Parallel Nsight na primeru nekoliko karakterističnih CUDA programa. Prikaz opcija za debagovanje i profajliranje koda. Integracija i podrška za rad u standardnim alatima.


  2017-05-11 14:30:22

  Tema: Implementacija memorijskog arbitra

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba implementirati arbitar koji izmedju vise zahteva za pristup memoriji od strane klijenata razlicitog prioriteta bira jedan tako da ne dolazi do izgladnjivanja.

  2017-05-11 14:30:23

  Tema: Implementacija sekvencera DDR komandi

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba implementirati kolo koje na osnovu read/write zahteva za pristup memoriji generise odgovarajuce transakcije na memorijskoj magistrali prema DDR protokolu.

  2017-05-11 14:30:24

  Tema: Implementacija komponente za serijalizaciju i deserijalizaciju saobracaja na magistrali

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba implementirati kolo koje prima podatke preko paralelne magistrale sirine N, serijalizuje ih, i salje na serijsku magistralu sirine M uz racunanje bita parnosti, i obrnuto.

  2017-05-11 14:30:25

  Tema: Implementacija Credit-Debit/Valid-Ready bridge komponente

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba implementirati kolo koje prima podatke od klijenta po Credit/Debit protokolu i salje ih drugom klijentu po Valid/Ready protokolu i obrnuto.

  2017-05-11 14:30:26

  Tema: VITAL modelovanje FIFO memorije

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba dizajnirati FIFO memoriju i napisati vremenski tacan model (VITAL).

  2017-05-11 14:30:27

  Tema: Verifikacija APB/UART bridge komponente

  Oblast: SystemVerilog

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za UART interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/UART bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-UART bridge IP (do 100% code i functional coverage).

  2017-05-11 14:30:28

  Tema: Verifikacija APB/SPI bridge komponente

  Oblast: SystemVerilog

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za SPI interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/SPI bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-SPI bridge IP (do 100% code i functional coverage).

  2017-05-11 14:30:29

  Tema: Verifikacija APB/I2C bridge komponente

  Oblast: SystemVerilog

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za I2C interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/I2C bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-I2C bridge IP (do 100% code i functional coverage).

  2017-05-11 14:30:30

  Tema: Implementacija AXI verifikacione komponente

  Oblast: SystemVerilog

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba napisati AXI verifikacionu komponentu (AXI je najcesce koriscen interfejs kod modernih SoC) koriscenjem Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsko generisanje kostura UVC koda.

  2017-05-11 14:30:31

  Tema: Softverski alat za ubacivanje gresaka radi podizanja kvaliteta IP verifikacije

  Oblast: Implementacija: po izboru/dogovoru (Perl, Python, C++, lex/yacc, ...)

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba napisati alat koji ce automatski ubaciti greske (bugs) u RTL dizajn koji je pisan u HDL jeziku Verilog ili VHDL (sa ciljem da se u procesu IP verifikacije proveri da li ce tako ubacene greske biti detektovane).

  2017-05-11 14:30:32

  Tema: Programska biblioteka za podrsku analizi rada DDR memorije

  Oblast: Implementacija: C++

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Biblioteka treba da definise i implementira strukture podataka za cuvanje i obradu transakcija na memorijskoj magistrali, funkcije za njihovo procesiranje, kao i funkcije za generisanje rezultata u zeljenom formatu.

  2017-05-11 14:30:33

  Tema: Softverski alat za analizu rada DDR memorije

  Oblast: Implementacija: po izboru/dogovoru (C++, Perl, Python, ...)

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba napisati alat koji bi omogucio vizuelizaciju (prethodno generisanih) podataka u vezi sa saobracajem na DDR magistrali i omogucio analizu dobijenih rezultata.

  2019-03-18 14:00:00

  Tema: Integracija COALA sistema sa Moodle platformom

  Oblast: Sistemi za elektronsko ucenje

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Na laboratorijskim vezbama iz predmeta Zastita podataka se uporedo koriste sistem za vizuelnu reprezentaciju kriptografskih algoritama (COALA) i LMS platforma Moodle. Cilj rada je istraziti mogucnosti integracija COALA sistema sa Moodle platformom, kako bi u okviru Moodle platforme mogao da se koristi sistem COALA ili obratno.

  2019-03-18 14:01:00

  Tema: Prikaz rada odabranih zlonamernih programa

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Svake godine nastane odredjeni broj novih primeraka zlonamernog softvera. Cilj rada je napraviti istrazivanje o najznacajnijim primercima zlonamernog softvera koji su se pojavili u poslednjih pet godina.

  2019-03-18 14:03:00

  Tema: Prikaz odabranih napada na racunarske sisteme i mreze

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Svake godine dodgodi se odredjeni broj novih napada na racunarske sisteme i mreze. Napraviti istrazivanje o najznacajnijim napadima koji su se odigrali u poslednjih pet godina.

  2019-03-18 14:05:00

  Tema: Vizuelna reprezentacija SHA-512 algoritma

  Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  SHA je serija hash algoritama koji su najvise korisceni u prakticnim primenama. Princip funkcionisanja je suvise kompleksan da bi mogao da se proveri rad algoritma na papiru, a vizuelizacija ovakvih algoritama se pokazala kao korisna u razumevanju. Cilj rada je napraviti sistem za vizuelnu reprezentaciju SHA algoritma.

  2019-03-18 14:08:00

  Tema: Razvoj sistema za elektronsko glasanje

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Glasanje je jedan od procesa koji se zbog svoje delikatnosti retko sprovodi elektronski iako tehnicki postoje svi uslovi za tako nesto. Cilj rada je istraziti i uporediti postojece sisteme za elektronsko glasanje, a zatim napraviti sopstveni sistem za elektronsko glasanje.

  2019-03-18 14:09:00

  Tema: Implementacija brze metode za kriptoanalizu klasicnih algoritama zamene

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Kod monoalfabetskih i polialfabetskih algoritama zamene postoji problem sa prenosenjem statistickih parametara iz originalne poruke u sifrovanu poruku. To omogucava napade koji ne ukljucuju pretragu svih kljuceva, vec su zasnovani na statistici koriscenog jezika. Cilj rada je implementirati jedan algoritam za kriptoanalizu.

  2019-03-18 14:10:00

  Tema: Vizuelna reprezentacija odabranih sigurnosnih napada. (npr. meet in the middle, man in the middle, DDoS, ...)

  Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Postoji veliki broj poznatih napada u oblasti Zastite podataka koje je komplikovano objasniti bez prikazivanja primera. Cilj rada je istraziti koji su to karakteristicni napadi pogodni za vizuelnu reprezentaciju i isprojektovati sistem za vizuelnu reprezentaciju ovih napada.

  2019-03-18 14:11:00

  Tema: Vizuelna reprezentacija Elliptic Curve Based Ciphers

  Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  ECC je algoritam za sifrovanje koji postaje sve vise koriscen u praksi. Cilj rada je napraviti sistem za vizuelnu reprezentaciju ECC algoritma.

  2019-03-18 14:14:00

  Tema: Vizuelna reprezentacija DSA algoritma za digitalno potpisivanje

  Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  DSA je algoritam zasnovan na konceptima asimetricnih algoritama koji se koristi samo za digitalno potpisivanje. Cilj rada je napraviti sistem za vizuelnu reprezentaciju DSA algoritma.

  2019-03-18 14:15:00

  Tema: Vizuelna reprezentacija kriptoanalize klasicnih kriptografskih algoritma

  Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  U okviru sistema za vizuelnu reprezentaciju kriptografskih algoritama (COALA) prikazani su pojedini klasicni kriptografski algoritmi, koji vise nisu u upotrebi zbog kriptoanalize koju je moguce jednostavno sprovesti. Cilj rada je implementirati vizuelnu reprezentaciju postupka kriptoanalize za ove algoritme.

  2019-03-18 14:17:00

  Tema: Razvoj sistema za generisanje simetricnih blok algoritama zasnovanih na Feistel strukturi algoritma

  Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Moguce je osmisliti simetricni blok algoritam koriscenjem Feistel strukture algoritma, uz definisanje pet parametara ovog algoritma.Cilj rada je isprojektovati softverski sistem koji ce generisati algoritam za unete parametre.

  2019-03-18 14:20:00

  Tema: Implementacija sistema za prikaz rada SSL protokola

  Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  SSL protokol je znacajan zbog primene u HTTPS saobracaju. Cilj rada je napraviti softverski sistem koji ce vizuelno prikazati rad ovog protokola kroz animaciju koju bi korisnik mogao da kontrolise.

  2019-03-18 14:21:00

  Tema: Pregled tehnologija koriscenih za autentikaciju na osnovu biometrijskih podataka

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Tehnologija za autentikaciju na osnovu biometrijskih podataka postaje sve dosutupnija u savremenim uredjajima koji su univerzalno dostupni. Postavlja se pitanje sigurnosti ovakvih tehnologija, kao i moguci nacini primene. Cilj rada je istraziti savremene tehnologije koje se koriste za akviziciju i koriscenje biometrijskih podataka, kao i njihovu dostupnost u uredjajima koji se svakodnevno koriste. Predloziti primene ovakve tehnologije za autentikaciju.

  2019-03-18 14:23:00

  Tema: Implementacija aplikacije za potpisivanje dokumenata koriscenjem sertifikata

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Cesta upotreba sertifikata je za potrebe generisanja digitalnog potpisa. Da bi digitalni potpis bio validan moraju se upotrebiti standardizovane seme usaglasene sa zakonima drzave u kojoj se koriste. Cilj rada je napraviti aplikaciju koja ce omoguciti digitalno potpisivanje proizvoljnih elektronskih dokumenata.

  2019-03-18 14:25:00

  Tema: Grupa tema iz oblasti secure code auditing

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  OWASP definise Top 10 najozbiljnijih propusta u razvoju softvera. CWE objavljuje listing poznatih softverskih propusta. Oblast secure code auditing se bavi analizom koda i detekcijom potencijalnih sigurnosnih propusta. Cilj rada podrazumeva odabir jedne grupe slabosti (npr. buffer overflow, SQL injection, itd) i za odabranu grupu pronalazenje postojecih softverskih resenja. Pazljivo analizirati postojece pristupe i odluciti se za jedan od njih za koji se moze reci da je najbolji ili osmisliti sopstveni pristup na osnovu uradjene analize. Zatim razviti sopstveni softver i potruditi se da se pokrije sto vise razlicitih varijanti iz odabrane kategorije problema. Na kraju bi trebalo naci odgovarajuce test primere na kojima bi pokazali kako softver radi i eventualno ga uporediti sa nekim od postojecih softvera. Omoguciti da softver pored detekcije moze da radi delimicno ili potpuno korigovanje delova koda koji su detektovani.

  2019-03-18 14:27:00

  Tema: Sistem za konfiguraciju i vizuelnu reprezentaciju napad-odbrana scenarija kod DDoS napada

  Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Koncept DDoS napada je dobro poznat, ali bi za studente bilo veoma korisno kada bi imali mogucnost da steknu uvid u korake koje je potrebno preduzeti kako bi se detektovao i zaustavio ovakav napad. Cilj rada je isprojektovati softverski simulator koji ce omoguciti uvezbavanje detekcije i zaustavljanja DDoS napada.

  2019-03-18 14:31:00

  Tema: Grupa tema iz oblasti secure software development

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  OWASP definise Top 10 najozbiljnijih propusta u razvoju softvera. CWE objavljuje listing poznatih softverskih propusta. Oblast secure software development se bavi sigurnosnim aspektima u procesu razvoja softvera. Cilj rada je odabrati jednu grupu slabosti (npr. buffer overflow, SQL injection, itd) i za odabranu grupu osmisliti set situacija koje demonstriraju problem, objasnjavaju razloge nastanka problema, definisu nacine resavanja problema. Projekat realizovati tako da korisnik bude u mogucnosti da uvidi problem, samostalno osmisli resenje, implementira ga i dobije povratnu informaciju o korektnosti primenjenog resenja ili instrukcije kako je problem trebalo resiti.

  2019-03-18 14:33:00

  Tema: Poredjenje performansi razlicitih implementacija AES algoritma (hardver, softver, paralelizovano)

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  AES algoritam jos uvek drzi poziciju osnovnog kriptografskog algoritma u upotrebi. Jedan od razloga je i mogucnost razlicitih implementacija algoritma. Cilj rada je implementirati AES algoritam hardverski (koristeci FPGA plocice), softverski i paralelizovano (koristeci CUDA tehnologiju) i uporediti performanse.

  2019-03-18 14:35:00

  Tema: Implementacija vizuelnog softverskog simulatora odabranog procesora

  Oblast: Arhitektura i organizacija računara, Simulacija

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Postoji veliki broj razlicitih arhitektura koje su danas u upotrebi i jos veci broj razlicitih procesora koji implementiraju neku od tih arhitektura. Cilj rada je implementirati vizuelni softverski simulator odabranog procesora.

  2019-03-18 14:38:00

  Tema: Implementacija odabrane primene blockchain tehnologije

  Oblast: Zaštita podataka

  Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

  Blockchain tehnologija je mehanizam koji pokazuje veliki potencijal, ali koji osim za kriptovalute jos uvek nije pronasao svoju pravu primenu. Cilj rada je analizirati postojece pokusaje primene blockchain tehnologije. Analizirati razlicite platforme koje su u upotrebi. Implementirati sopstveni sistem za odabranu primenu.

  2018-05-14 09:55:00

  Tema: Преводилац за програмски језик pico C++

  Oblast: Оперативни системи, Програмски преводиоци, Системско програмирање

  Kontakt: др Драган Милићев, редовни професор

  Дугорочни план унапређења методе наставе на предметима Оперативни системи 1 и 2 предвиђа креирање веб-базиране платформе (софтвера) за интерактивно, практично савладавање и увежбавање градива. У овом пројекту потребно је реализовати преводилац за програмски језик pico C++, један од саставних делова ове платформе, према већ постојећој спецификацији и граматици. Опис целе идеје, контекста, платформе, као и спецификација и граматика језика pico C++ доступни су на адреси http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~dmilicev/#News. Тема је предвиђена за тимски рад два кандидата.

  2018-05-14 09:54:30

  Tema: Асемблер за за архитектуру pico RISC

  Oblast: Оперативни системи, Програмски преводиоци, Системско програмирање, Архитектура рачунара

  Kontakt: др Драган Милићев, редовни професор

  Дугорочни план унапређења методе наставе на предметима Оперативни системи 1 и 2 предвиђа креирање веб-базиране платформе (софтвера) за интерактивно, практично савладавање и увежбавање градива. У овом пројекту потребно је реализовати преводилац асемблера за једноставну архитектуру pico RISC, један од саставних делова ове платформе, према већ постојећој спецификацији. Опис целе идеје, контекста, платформе, као и спецификација архитектуре, асемблерског и бинарног формата за pico RISC доступни су на адреси http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~dmilicev/#News.

  2018-05-14 09:54:00

  Tema: Језгро веб-базиране платформе (софтвера) за интерактивну, практичну наставу Оперативних система

  Oblast: Оперативни системи, Информациони системи, Веб-базирани системи

  Kontakt: др Драган Милићев, редовни професор

  Дугорочни план унапређења методе наставе на предметима Оперативни системи 1 и 2 предвиђа креирање веб-базиране платформе (софтвера) за интерактивно, практично савладавање и увежбавање градива. У овом пројекту потребно је реализовати језгро информационог система за симулацију. Пројекат подразумева израду извршивог модела на језику УМЛ и дела веб-базираног корисничког интерфејса. Опис целе идеје за платформу доступан је на адреси http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~dmilicev/#News. Овај пројекат обухвата више модула, односно тема за дипломске радове, па је погодан за тимски рад више кандидата.

  2018-04-10 14:26:00

  Tema: Скуп тема за развој нових модула конфигурабилног симулатора архитектуре рачунара

  Oblast: Архитектура рачунара

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  Потребно је реализовати већи број нових модула конфигурабилног симулатора архитектуре рачунара са фиксном организацијом (пројекат са предмета ОРТ2). Ти модули би укључивали већи број нових организација (једна магистрала, две магистрале, директне везе), већи број управљачких јединица, једноставне улазно/излазне уређаје, ...

  2018-04-10 14:27:00

  Tema: Развој конфигурабилног асемблера за симулаторе архитектуре рачунара

  Oblast: Архитектура рачунара

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  Потребно је развити конфигурабилни асемблер у коме корисник задаје архитектуру рачунара на формалан начин. Асемблер би се уградио у конфигурабилни симулатор архитектуре рачунара са фиксном организацијом (пројекат са предмета ОРТ2).

  2018-04-10 14:28:00

  Tema: Пренос података између мобилних уређаја користећи звучне таласе

  Oblast: Програмирање мобилних уређаја

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  Да ли је могуће пренети податке са једног мобилног уређаја на други мобилни уређај користећи само звучник и микрофон?

  2018-04-10 14:29:00

  Tema: Препознавање понашања корисника на основу потрошње батерије мобилног уређаја

  Oblast: Програмирање мобилних уређаја

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  Да ли је могуће одредити које апликације корисници користе на основу потрошње батерије мобилног уређаја?

  2018-04-10 14:30:00

  Tema: Препознавање говора корисника коришћењем сензора покрета

  Oblast: Програмирање мобилних уређаја

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  Да ли је могуће одредити шта корисници говоре без поседовања привилегија за приступ микрофону? Да ли се може препознати шта корисници говоре користећи жироскоп и акцелерометар са једног или више мобилних уређаја?

  2018-04-10 14:31:00

  Tema: Мобилна апликација за проширену реалност на основу препознавања облика

  Oblast: Програмирање мобилних уређаја

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  Потребно је развити мобилну апликацију која у зависности од препознатог садржаја на слици приказује различит садржај. Када апликација препозна објекат на слици кориснику проширује поглед кроз мобилни уређај додавањем предефинисаног садржаја. Апликација би се могла користи у музејима, стадионима или историјским језгрима градова и корисници би могли кроз апликацију добити додатне информације о месту на коме се налазе и погледати видео који се приказује преко погледа кроз камеру.

  2018-04-10 14:32:00

  Tema: Мобилна апликација за проширену реалност (скуп тема)

  Oblast: Програмирање мобилних уређаја

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  Потребно је развити мобилну апликацију која у зависности од кретања корисника кроз затворени (или отворени простор) пушта приказује различит садржај. Када апликација одреди локацију корисника проширује поглед кроз мобилни уређај додавањем предефинисаног садржаја. Апликација би се могла користи у музејима, стадионима или историјским језгрима градова и корисници би могли кроз апликацију добити додатне информације у месту на коме се налазе и погледати видео који се приказује преко погледа кроз камеру.

  2018-04-10 14:33:00

  Tema: Мобилна апликација за рад са интерактивним мапама простора

  Oblast: Програмирање мобилних уређаја

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  Потребно је развити мобилну апликацију која у зависности од кретања корисника кроз затворени (или отворени простор) приказује интерактивне мапе простора у коме се налази. На мапи се у зависности од корисникове позиције приказује различит садржај (текстови, аудио и видео записи). Корисник одабиром одређеног садржаја добија детаљан опис о просторији/простору и њеном садржају, као и о својој путањи.

  2018-04-10 14:34:00

  Tema: Мобилна апликација „аудио водич“

  Oblast: Програмирање мобилних уређаја

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  Потребно је развити мобилну апликацију која у зависности од кретања корисника кроз затворени (или отворени простор) пушта различит аудио садржај. Апликација треба да буде развијена по угледу на аудио водич, али без потребе да корисник уноси своју позицију. Апликација би се могла користити у музејима, стадионима или историјским језгрима градова. Администратор система уноси аудио записе који су везани за поједине локације.

  2018-04-10 14:35:00

  Tema: Већи број тема за мобилне апликације за навођење у затвореном простору

  Oblast: Програмирање мобилних уређаја

  Kontakt: др Захарије Радивојевић, ванредни професор

  У затвореном простору GPS сигнал није довољно јак тако да се користе други механизми за позиционирање. Они укључују комбиновање мапа, жироскопа/акцелерометар, и коришћење посебних уређаја (beacon). Апликације треба да омогуће на мобилним уређајима цртање мапа, навођење корисника кроз затворени простор, приказ додатног садржаја, пуштање аудио садржаја, приказ видео садржаја, проширена реалност.