Povratak na glavnu stranicu
Predlozi tema za diplomske radove

Sortiraj po vremenu          Sortiraj po kontaktu          Sortiraj po oblasti
Tema:      Oblast:      Kontakt:      Opis:      Datum:      Datum-od: Datum-do:

2017-03-15 14:40:13

Tema: Implementacija web servisa za profilisanje korisničkog znanja (ekspertize) tehnikama mašinskog učenja na osnovu publikovanih dokumenata.

Oblast: Artificial Intelligence

Kontakt: Dr Bojan Furlan, asistent

Kratak opis:
Dokumenti kao što su članci u časopisima, knjige, tekstovi sa ličnog bloga itd. mogu identifikovati određene oblasti interesovanja ili ekspertize. Na osnovu ovih dokumenata moguće je napraviti profil ekspertize osobe koja je njihov autor. Profil se sastoji od različitih oblasti gde je svaka oblast sačinjena od skupa reči. Svaka reč pripada datoj oblasti sa određenom težinom koja predstavlja broj [0,1]. Npr. za sledeći tekst:
The central problems of AI include such traits as reasoning, knowledge, planning, learning, communication, perception and the ability to move and manipulate objects… (ceo tekst se nalazi na http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence)
Jedna od identifikovanih oblasti (AI) bi bila npr. opisana na sledeći način:
(reasoning,0.7); (knowledge,0.5); (planning,0.4); (learning,0.3); ...
Cilj implementacije ovakvog web servisa je da umesto ručnog unosa, svaki korisnik može dostaviti skup dokumenata čiji je on autor i koji se odnose na njegova profesionalna interesovanja, a zatim automatski pomoću alata zasnovanih na mašinskom učenju će se generisati njegov profil ekspertize.

Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem maila.


2017-03-15 14:42:06

Tema: Realizacija algoritma za kreiranje profila korisničkog interesovanjana osnovu aktivnosti unutar socijalne mreže

Oblast: Data Mining

Kontakt: Dr Bojan Furlan, asistent

Kratak opis:
Sajtovi kao sto su http://stackoverflow.com/ ili Yahoo! Answers predstavljaju portale za postavljanje pitanja i pronalazenje odgovora. Na osnovu korinicke interakcije unutar ovakve socijalne mreze moguce je napraviti profil interesovanja date osobe. Profil se sastoji od različitih oblasti gde je svaka oblast sačinjena od skupa reči. Potrebno je realizovati algoritam zasnovan na na mašinskom učenju koji ce za datu osobu kreirati njen profil intresovanja.

Za više detalja o samoj implementaciji, skupu podataka, kao i o alatima potrebnim za realizaciju obratiti se putem maila.


2017-03-15 14:42:51

Tema: Implementacija algoritma za poređenje teksta napisanog u prirodnom jezi

Oblast: Artificial Intelligence - Natural language processin

Kontakt: Dr Bojan Furlan, asistent

Kratak opis:

Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o NLP alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem maila.


2017-03-15 14:54:56

Tema: Primena mašinskog prevođenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, r.prof.

Jedan od većih problema u analizi sentimenta tekstova na srpskom predstavlja nedostatak tekstualnih resursa potrebnih za izgradnju modela. Cilj ovog projekta je procena mogućnosti mašinskog prevođenja obimnih postojećih resursa na engleskom jeziku i njihovog korišćenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom.

2017-03-15 14:34:32

Tema: Implementacija web informacionog sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom

Oblast: Internet programiranje

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

Kratak opis:
Implementacija veb sajta i CMS sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom, korišćenjem MVC. Upravljanje članovima, događajima, obaveštavanjima, galerije (primena JQuery), itd.


2017-03-15 14:38:10

Tema: Tehnike web scrapinga

Oblast: Artificial Intelligence

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Rad treba da obuhvati različite metodologije pristupa nestrukturiranih podataka na sajtovima. Fokus treba da bude na različitim tehnikama prikupljanja informacija (HTML parsing) uz korišćenje posebnih open-source alata (sta je potrebno obuhvatiti: tehnike web scrapinga sa Curl bibliotekom u kombinaciji sa Xpath, napredni scraping na sajtovima sa AJAX zahtevima i alat za automatizaciju testiranja veb aplikacija Mink).

Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
Važni linkovi:
http://en.wikipedia.org/wiki/XPath


2017-03-15 14:38:26

Tema: Implementacija web crawlera u Javi

Oblast: Artificial Intelligence

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Napredna web pretraživanja koriste danas specijalizovane programe koji se nazivaju web crawleri. Cilj rada je da se realizuje nekoliko web crawlera koji služe za pretraživanje pojednih foruma, da se prikaže njihova struktura i da se uporede performanse.

Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
Ovakvi algoritmi imaju primenu kada je sa određenog sajta ili grupe sajtova potrebno da dobijamo nove informacije, pronalaženje novih artikala na sajtu, praćenje da li ima na stanju, da li je došlo do promene cene, i sve to u što kraćem vremenskom intervalu.


2017-03-15 14:39:33

Tema: Virtuelna laboratorija za robotiku

Oblast: Artificial Intelligence - Robotics

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Predmet ovog završnog rada je realizacija mrežne verzije već postojeće aplikacije za robotiku. Treba realizovati veb interfejs, tako da se parametri robota unose kroz web browser i da se onda prikazuje vizuelizacija odabranog robota.

Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte.

Za više detalja o samoj aplikaciji pogledati LINK .


2017-03-15 14:49:54

Tema: Razmatranje uticaja korišćenja različitih korpusa i tehnika pretprocesiranja pri određivanju semantičke sličnosti kratkih tekstova na srpsk

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Pri određivanju semantičke sličnosti dva kratka teksta (npr. dve rečenice) veliki uticaj na konačnu procenu ima izbor tehnika pretprocesiranja i izbor korpusa tekstova koji služi za izgradnju modela. Projekat se sastoji iz implementacije i poređenja performansi nekoliko različitih varijanti postojećih sistema za određivanje semantičke sličnosti.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj alata za klasifikaciju tekstova na srpskom na osnovu njihovog sentimen

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz prikupljanja skupa tekstova određene tematike (npr. muzika, književnost, video igre, itd.) koji su anotirani ocenama sentimenta koje ti tekstovi izražavaju. Takvi skupovi se zatim koriste za obučavanje i evaluaciju modela zasnovanih na nekom od algoritama mašinskog učenja.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj alata za vraćanje dijakritičkih oznaka u tekstovima na srpsk

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: U neformalnim tekstovima (SMS poruke, tvitovi, i sl.) na srpskom koji su pisani latinicom često se koristi tzv. ASCII latinica tj. izostavljaju se dijakritičke oznake na slovima č, ć, š, ž dok se slovo đ često predstavlja kao dj. Radi pravilnije računarske analize teksta neophodno je da se reči koje sadrže ova slova koriguju u dijakritički ispravan oblik. Projekat se sastoji iz implementacije i evaluacije alata koji obavlja ovakvu funkciju.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Analiza uticaja sintaksnih odlika i tehnika pretprocesiranja teksta na analizu sentimenta dokumenata na srpsko

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz evaluacije efekata korišćenja jednostavnih sintaksnih odlika i različitih tehnika pretprocesiranja teksta na klasifikaciju dokumenata na osnovu njihovog sentimenta. Evaluacija bi se sprovela korišćenjem algoritama mašinskog učenja nad postojećim skupom filmskih recenzija na srpskom.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Evaluacija rada stemera za srpski jezik

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Stemeri su alati koji omogućavaju morfološku normalizaciju različitih oblika reči (npr. različitih padežnih oblika) tako što uklanjaju njihove sufikse i svode ih na isti osnovni tj. stemovan oblik. Projekat se sastoji iz razvoja i primene alata koji bi olakšao procenu kvaliteta rada postojećih stemera tako što bi evaluatorima ponudio vizuelni interfejs za ocenjivanje i korekciju ispravnosti rada stemera.


2017-03-15 14:44:43

Tema: Automatizacija testiranja HW primera za FT90x arhitekturu (razvoj aplikacije i procedur

Oblast: Sistemsko programiranj

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


2017-03-15 14:44:43

Tema: Prebacivanje SpeakUp aplikacije da radi OS X i/ili iOS i/ili Android

Oblast: Sistemsko programiranj

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


2017-03-15 14:44:43

Tema: Generisanje ELF fajla iz emcl fajla (mikroe objektni file forma

Oblast: Sistemsko programiranj

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


2017-03-15 14:44:43

Tema: Uraditi portovanje lwIP (Lightweight TCP/IP) stack-a na mikroE kompajle

Oblast: Sistemsko programiranj

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


2017-03-15 14:44:43

Tema: Podrska za long-file-name u Libstock FAT32 bibliote

Oblast: Sistemsko programiranj

Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbedjuje radno okruzenje i strucne savete.


2017-03-15 14:38:32

Tema: Testiranje performansi veb aplikacija

Oblast: Software Testing

Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Cilj rada je da se pristupi tehnici performansnog testiranja, da se nekoliko aplikacija testira u alatu JMeter i drugim sličnim alatima orijentisanim za performansno testiranje, i da se prikažu rezultati.

Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


2017-03-15 14:38:37

Tema: Testiranje veb aplikacija(realizovanih u JavaScript/JSF/PHP)

Oblast: Software Testing

Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

Kratak opis:
Načini testiranja veb aplikacija - black/white box testiranje, jedinično testiranje (npr. JWebUnit/PHPUnit), GUI testiranje... (alati za GUI: Selenium, Windmill). Diplomski rad treba da obuhvati pregled metoda i nekoliko alata za testiranje veb aplikacija i korišćenje tih alata na primerima iz prakse, uz upoređivanje alata i određivanje svih prednosti i nedostataka.

Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


2017-03-15 14:54:21

Tema: Prikaz podataka na Google mapi
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Računarska grafika i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada. Realizacija samo serverske strane, sa dodatnim funkcionalnostima, može takođe biti predmet master rada.

Zadatak je razviti softver veb aplikacije koja prikazuje podatke na Google mapi. Aplikacija od serverske strane dobija skup geografskih podataka koje treba prikazati. Prikaz geografskih podataka predstavlja osnovne grafilčke primitive: tačke, linije i poligone. Na mapama je broj podataka izuzetno veliki i nije neophodno prikazivati sve podatke na mapi. Prikazuje se samo deo podataka u zavisnosti od tekućeg zuma. Klikom na neki od objekata asinhrono se pozivaju metode koje prikupljaju meta-podatke o objektu i prikazuju ih u info-prozoru iznad objekta na mapi. Serverska strana treba da obezbedi API za čitanje georeferenciranih podataka iz GIS baze sa kriterijumima zadatih geografskih oblasti.

Projektni zadatak


2017-03-15 14:54:21

Tema: Anketarska aplikacija
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti softver anketarske veb aplikacije, koja ima klijentski i serverski deo. Klijentska aplikacija treba da sa servera, koji je realizovan kao SOAP ili REST server, preuzima definisane ankete koje su trenutno aktuelne i ostvari korisnički interfejs kroz koji korisnik popunjava anketu. Popunjena anketa treba da pozivom metoda servisa vraća rezultate ankete na server. Serverska strana treba da obezbedi okruženje u kojem će biti moguće definisati nove ankete sa odgovarajućim osobinama (period važnosti, pitanja, itd.). Takođe, serverska strana treba da obezbedi API za čitanje definisanih anketa i za upis rezultata anketa.

Projektni zadatak


2017-03-15 14:54:56

Tema: Personalizacija ponude prodavnice
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti veb aplikaciju koja preporučuje proizvode kupcima u skladu sa njihovim preferencijama. Aplikacija ima bazu kategorizovanih proizvoda koji se nalaze u ponudi i nudi ih autentifikovanim kupcima. Kategorije čiji su proizvodi komplementarni su međusobno povezane. Aplikacija integracijom sa Google Analytics i Facebook servisima beleži broj pregleda proizvoda (broj otvaranja strane), odnosno broj korisnika kojima se stranica sviđa (broj lajkova). Osnovni cilj rada je napraviti sistem koji će autorizovanom kupcu preporučivati proizvode.

Projektni zadatak


2017-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj aplikacije za automatsko pregledanje odgovora na tes

Oblast: Programiranj

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2017-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj RIA (Rich Internet Application) Test za pripremu i obradu testov

Oblast: Programiranj

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2017-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj obrazovnog softvera za decu / obrazovne ig

Oblast: Programiranj

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor

Kratak opis:

 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Bukvar
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Gradski prevoz
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Raskrsnica
 • Razvoj obrazovne igre Zanimljiva geografija
 • Razvoj obrazovne igre Reli znanja

 • 2017-03-15 14:44:43

  Tema: Razvoj alata za učenje algoritama računarske grafi

  Oblast: Računarska grafik

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Hijerarhijska kompresija polja visi

  Oblast: Računarska grafik

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na kompresiju tekstu

  Oblast: Računarska grafik

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na paralelnu kompresiju jednodimenzionih podata

  Oblast: Računarska grafik

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2017-03-15 14:54:56

  Tema: Softverski sistem za obradu rezultata ankete

  Oblast: softverski alati, obrada podataka

  Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

  Tema bi obuhvatala razvoj informacionog sistema za obradu podataka studentske ankete. Anketa je realizovana elektronski, a na osnovu sirovih podataka je potrebno generisati odgovarajuće izveštaje i grafikone. Moguća je i implementacija naprednih tehnika u pravcu dublje interpretacije dobijenih anketnih rezultata.

  2017-03-15 14:54:56

  Tema: Pregled sistema za upravljanje referencama u naučnim radovima

  Oblast: softverski alati, obrada teksta

  Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

  Jedan od tehničkih problema prilikom pisanja naučnih i stručnih radova predstavlja obrada referenci. Postoje više aplikacija za upravljanje bibliografijom (EndNote, Mendeley, RefMan, RefWorks), kao i veći broj standardizovanih formata za skladištenje i navođenje referenci. Tema rada bi obuhvatala pregled i poređenje postojećih sistema, kao i realizaciju dodataka za prikupljanje referenci i njihovu konverziju.

  2017-03-15 14:54:56

  Tema: Integracija alata za detekciju sličnosti u programskom kodu sa sistemima za elektronsko učenje

  Oblast: softverski alati, obrada teksta

  Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

  Sistemi za elektronsko učenje, poput Moodle LMS, su postali veoma popularni čak i u izvođenju klasične nastave. Ove sisteme je moguće proširivati korisničkim dodacima. Nastavni proces često zahteva predaju studentskih radova koji predstavljaju programski kod, pa je od interesa da se na samoj platformi izvrši detekcija plagijarizma za šta postoje gotovi softverski alati (Moss, JPlag i sl.). Tema rada bi obuhvatila realizaciju integracije ovih alata u Moodle ili sličnu platformu.

  2017-03-15 14:34:46

  Tema: Implementacija web servisa za predaju i upoređivanje domaćih zadataka korišćenjem sistema MOSS

  Oblast: Internet programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija web aplikacije koja će omogućiti predaju i automatsko poređenje predatih radova korišćenjem sistema MOSS za detekciju plagijata. Potrebno je osmisliti interfejs ka MOSS i omogućiti predaju različitih tipova radova.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Softver za predvidjanje pozicije Univerziteta u Beogradu na različitim svetskim rang listam

  Oblast: Programiranje, Data minin

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Klasifikacija parametara za različite rang liste, metodologija provere parametara i predikcija simulacijom generisanja svetskih rang listi.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Softver za otkrivanje razlicitih formata referenci u tekstu i parsiranje istih u skladu sa zahtevanim standardim

  Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podatak

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Reference se često unose neorganizovano kao obican tekst. Rucno parsiranje referenci radi izrade bibliogradije je neprakticno i sporo, zato treba programski izvršiti parsiranje uz odgovarajuće provere.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Prepoznavanje identiteta autora naučnih radova na osnovu institucije, oblasti i koautorsta

  Oblast: Algoritmi, Scientometrics, Data mining

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Kako afilijacije na naučnim radovima nisu uvek precizne i tačne, identitet autora se po nekad ne može utvrditi jednoznačno iz samog imena. U takvim slučajevima za otkrivanje identiteta treba upotrebiti koautorstva, kao i oblast naučno-stručnog rada.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Predikcija i rangiranje uspeha studenata na fakultetu na osnovu rezultata na prijemnom ispitu, uspeha iz srednje škole i drugih pokazatelj

  Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podataka

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Na osnovu poređenja rezultata prijemnog ispita, pohađanja pripremne nastave, ocena iz srednje škole, ocena iz odabranih predmeta na prvoj godini studija, predviđa se uspeh u narednim godinama.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Analiza i klasifikacija sistema i algoritama za utvrđivanje plagijat

  Oblast: Algoritmi, Analiza teksta, Baze podataka

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Uporediti algoritme za detektovanje programskih i tekstualnih plagijata. Za detekciju tekstualnih plagijata klasifikovati sisteme i algoritme, a zatim izvršiti testiranje na realnim radovima.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Pravljenje baze i klasifikacija studentskih grešaka na problemskim zadacima iz programiranja na proceduralnim višim programskim jezici

  Oblast: Programiranje, Baze podataka, Internet programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata, klasterizuju se i generiše statistika.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Web aplikacija za sakupljanje, praćenje i analizu studentskih zadataka iz Pico computer-

  Oblast: Programiranje, Internet programiranje, Baze podataka

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata , klasterizuju se i generiše statistika.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Web aplikacija za prevođenje, debagovanje i simulaciju izvršavanja programa na Pico computer-

  Oblast: Programiranje, Internet programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: Na osnovu postojeće desktop aplikacije treba napraviti okruženje na webu.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Razvoj alata za automatsko pravljenje testova iz teorijskih oblasti na Programiranju 1 i Programiranju

  Oblast: Programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva (na osnovu templejta zadataka i parametrizacije automatski se generišu različite vrste pitanja, kao i pogrešni i tačni odgovori)


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Razvoj simulatora za pomoć pri učenju teorijskih oblasti iz Programiranja 1 i Programiranja 2

  Oblast: Programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

  Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva, sintaksne notacije, analiza slozenosti (za ove metodske jedinice treba razviti demonstraciona učila koja pomažu studentu da razume te oblasti i proveri znanje)


  2017-03-15 14:34:02

  Tema: Različite teme vezane za implementaciju naprednih algoritma i struktura podataka i njihovu evaluaciju

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent


  2017-03-15 14:34:20

  Tema: Različite teme iz oblasti arhitekture savremenih multiprocesorskih sistema i paralelnih programskih modela

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent


  2017-03-15 14:34:54

  Tema: Algoritmi za detekciju komuna (zajednica) u socijalnim mrežama i grafovima

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detekcija komuna u grafovima. Implementacija metoda poput label propagation i sl. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje AMD/ATI grafičkih procesora kao procesora opšte namene

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije različitih generacija AMD/ATI grafičkih procesora. Programiranje i prikaz rada jednostavnih programa na OpenCL jeziku koji se koristi na ovim procesorima.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje Intel Xeon Phi koprocesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije Intel Xeon Phi koprocesora. Predstavljanje programskog modela na nekoliko primera.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Paralelizacija kriptografskih algoritama korišćenjem centralnih / grafičkih procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija nekog od standardnih algoritama za enkripciju i dekripciju / generisanje digitalnog potpisa korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Istraživanje arhitekture i organizacije grafičkih procesora korišćenjem GPGPUSim simulatora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Opis i način rada GPGPUSim simultatora. Ispitivanje mogućnosti za proširivanje GPGPUSim simulatora. Primeri jednostavnih izmena u arhitekturi.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Algoritmi za podelu grafova na klastere

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Istraživanje i implementacija algoritama za particionisanje grafova. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2017-03-15 14:35:48

  Tema: Paralelizacija algoritama za detektovanje ivica korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme na centralnim / grafičkim procesorima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija jednog ili više algoritama za detekciju ivica na slikama korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija za programiranje grafičkih procesora. Detekcija ivica može biti opšta ili za neke karakteristične oblike (npr. prepoznavanje saobraćajnih znakova u realnom vremenu).


  2017-03-15 14:35:48

  Tema: Primena centralnih / grafičkih procesora u obradi zvuka

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Programiranje dodataka (plugin-ova) za programski paket Audacity. Paralelizacija efekata poput pojačavanja i stišavanja zvuka, uklanjanja eha, kašnjenja i sl. pomoću jedne od dostupnih tehnologija.


  2017-03-15 14:36:01

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem Rodinia / Himeno paketa za testiranje

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza navedenih benchmark-a i njihova primena u testiranju grafičkih procesora. Analiza slabosti i prednosti različitih grafičkih procesora različitih proizvođača.


  2017-03-15 14:36:01

  Tema: Istraživanje i testiranje memorijske arhitekture grafičkog procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje karakteristika globalne memorije, deljene memorije, keš memorija, memorije za teksture na primeru nekoliko različitih aplikacija iz realnog sveta (po mogućstvu iz nekog od dostupnih benchmark-a).


  2017-03-15 14:37:20

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem mikro-testova

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje različitih aspekata rada grafičkog procesora poput veličine keš memorije, načina izvršavanja niti i sl. korišćenjem namenskih mikro testova i njihovih kombinacija.


  2017-03-15 14:37:27

  Tema: Paralelizacija grafovskih algoritama korišćenjem OpenMP/OpenACC direktiva

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Polazeći od dostupnih sekvencijalnih implementacija osnovnih algoritama za obradu grafova (obilasci, pronalaženje minimalnog obuhvatnog stabla, najkraćih rastojanja i sl.) potrebno je uraditi njihovo prilagođavanje i paralelizaciju direktivama korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2017-03-15 14:37:41

  Tema: Paralelizacija pattern matching algoritama korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Paralelizacija i korišćenje različitih algoritama za pronalaženje šablona na slikama ili u stringovima korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2017-03-15 14:37:50

  Tema: Analiza i poređenje sistema za raspoređivanje poslova na superračunarskim sistemima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza i prikaz mogućnosti alata poput Portable Batching System, Oracle Grid Engine, IBM Platform LSF i sl.


  2017-03-15 14:37:58

  Tema: Uporedna analiza programskih modela za paralelizaciju direktivama

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza karakterističnih komercijalnih i akademskih programskih modela poput OpenMP, OpenACC, hiCUDA, OpenHMPP na primeru nekoliko sekvencijalnih aplikacija.


  2017-03-15 14:38:04

  Tema: Debagovanje, profajliranje i optimizacija CUDA programa korišćenjem alata NVIDIA Parallel Nsight

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje mogućnosti alata NVIDIA Parallel Nsight na primeru nekoliko karakterističnih CUDA programa. Prikaz opcija za debagovanje i profajliranje koda. Integracija i podrška za rad u standardnim alatima.


  2017-05-11 14:30:22

  Tema: Implementacija memorijskog arbitra

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba implementirati arbitar koji izmedju vise zahteva za pristup memoriji od strane klijenata razlicitog prioriteta bira jedan tako da ne dolazi do izgladnjivanja.

  2017-05-11 14:30:23

  Tema: Implementacija sekvencera DDR komandi

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba implementirati kolo koje na osnovu read/write zahteva za pristup memoriji generise odgovarajuce transakcije na memorijskoj magistrali prema DDR protokolu.

  2017-05-11 14:30:24

  Tema: Implementacija komponente za serijalizaciju i deserijalizaciju saobracaja na magistrali

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba implementirati kolo koje prima podatke preko paralelne magistrale sirine N, serijalizuje ih, i salje na serijsku magistralu sirine M uz racunanje bita parnosti, i obrnuto.

  2017-05-11 14:30:25

  Tema: Implementacija Credit-Debit/Valid-Ready bridge komponente

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba implementirati kolo koje prima podatke od klijenta po Credit/Debit protokolu i salje ih drugom klijentu po Valid/Ready protokolu i obrnuto.

  2017-05-11 14:30:26

  Tema: VITAL modelovanje FIFO memorije

  Oblast: Verilog ili VHDL

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba dizajnirati FIFO memoriju i napisati vremenski tacan model (VITAL).

  2017-05-11 14:30:27

  Tema: Verifikacija APB/UART bridge komponente

  Oblast: SystemVerilog

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za UART interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/UART bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-UART bridge IP (do 100% code i functional coverage).

  2017-05-11 14:30:28

  Tema: Verifikacija APB/SPI bridge komponente

  Oblast: SystemVerilog

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za SPI interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/SPI bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-SPI bridge IP (do 100% code i functional coverage).

  2017-05-11 14:30:29

  Tema: Verifikacija APB/I2C bridge komponente

  Oblast: SystemVerilog

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba 1) napisati verifikacionu komponentu za APB interfejs, 2) verifikacionu komponentu za I2C interfejs, 3) komponentu za verifikaciju APB/I2C bridge IP uz pomoc Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsku generaciju koda i 4) verifikovati APB-I2C bridge IP (do 100% code i functional coverage).

  2017-05-11 14:30:30

  Tema: Implementacija AXI verifikacione komponente

  Oblast: SystemVerilog

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba napisati AXI verifikacionu komponentu (AXI je najcesce koriscen interfejs kod modernih SoC) koriscenjem Cadence IVB (Incisive Verification Builder) alata za automatsko generisanje kostura UVC koda.

  2017-05-11 14:30:31

  Tema: Softverski alat za ubacivanje gresaka radi podizanja kvaliteta IP verifikacije

  Oblast: Implementacija: po izboru/dogovoru (Perl, Python, C++, lex/yacc, ...)

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba napisati alat koji ce automatski ubaciti greske (bugs) u RTL dizajn koj je pisan u HDL jeziku Verilog ili VHDL (sa ciljem da se u procesu IP verifikacije proveri da li ce tako ubacene greske biti detektovane).

  2017-05-11 14:30:32

  Tema: Programska biblioteka za podrsku analizi rada DDR memorije

  Oblast: Implementacija: C++

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Biblioteka treba da definise i implementira strukture podataka za cuvanje i obradu transakcija na memorijskoj magistrali, funkcije za njihovo procesiranje, kao i funkcije za generisanje rezultata u zeljenom formatu.

  2017-05-11 14:30:33

  Tema: Softverski alat za analizu rada DDR memorije

  Oblast: Implementacija: po izboru/dogovoru (C++, Perl, Python, ...)

  Kontakt: Dr Saša Stojanović, docent, Dr Milo Tomašević, r.prof.

  Treba napisati alat koji bi omogucio vizuelizaciju (prethodno generisanih) podataka u vezi sa saobracajem na DDR magistrali i omogucio analizu dobijenih rezultata.

  2017-03-15 14:47:56

  Tema: Razvoj alata za merenje performansi jedinica za senčenje (shader unit) G

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Alat treba da izmeri performanse pojedinih jedinica za shader) na sintetičkim scenama i proizvede rezultate koji se jednostavno mogu prikazati u pregledaču Interneta ili nekom drugom alatu.


  2017-03-15 14:48:59

  Tema: Generisanje proceduralnih tekstura na G

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Proceduralne teksture se generišu u memoriji računara (ne jedinicama za senčenje (vertex & pixel shader), sa širokim spektrom oblasti primene (na primer Perlinov šum). Tema obuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećih tehnika.


  2017-03-15 14:48:59

  Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za prikazivanje vodenih površi na G

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Realističan prikaz vodenih površi pretpostavljam postojanje obuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećih tehnika.


  2017-03-15 14:48:59

  Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za generisanje realističnih oblaka na CPU ili G

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Problem realističnog prikaza osvetljenih oblaka potiče od obuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećih tehnika.


  2017-03-15 14:48:59

  Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za generisanje atmosferskih efekata na CPU i G

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Realističnost prikaza scena na otvorenom prostoru u mnogome osvetljenje (magla, zraci Sunca, promena ambijentalnog osvetljenja u zavisnosti od doba dana). Tema obuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećih tehnika.


  2017-03-15 14:48:59

  Tema: Implementacija i poređenje performansi nekoliko tehnika obrade slike na G

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Za obradu slike na GPU mogu se koristiti jedinice za senčenje nekoliko tehnika obrade slike i njihovo kvalitativno i kvantitativno poređenje.


  2017-03-15 14:48:59

  Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za generisanje senki u dinamičkim 3D scenama na G

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Prikazivanje senki koje stvaraju objekti su neophodni u cilju nijedna nije u potpunosti zadovoljavajuća. Tema obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećih rešenja.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za postizanje DoF (Depth of Field) efekta na G

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: DoF je opšti naziv tehnika za postizanje efekta kojim se oštrih ivica, ostali (nefokusirani) su mutni. Tema obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećih rešenja.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Generisanje proceduralnih terena na G

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Tema ovog rada je istraživanje i implementacija rešenja kojim se formira 3D model terena na osnovu zadatih parametara. Istraživanje treba da obuhvati simuliranje erozije u cilju postizanja realističnosti prikaza.


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Formiranje 3D modela ljudskog lica na osnovu 2D sli

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Tema ovog rada je istraživanje mogućnosti formiranja 3D modela ljudskog lica polazeći od date 2D slike (poput slike korisnika na društvenim mrežama). Koristio bi se gotov 3D model lica (glave) i postojeća biblioteka za obradu slike (poput OpenCV).


  2017-03-15 14:49:54

  Tema: Upotreba veštačke inteligencije za efikasno crtanje senki u otvorenim 3D scena

  Oblast: Računarska grafika

  Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis: Tema ovog rada je istraživanje mogućnosti primene raznih tehnika iz oblasti veštačke inteligencije (prvenstveno neuralnih mreža) u cilju efikasnog dinamičkog senčenja scena.