Povratak na glavnu stranicu
Predlozi tema za diplomske radove

Sortiraj po vremenu          Sortiraj po kontaktu          Sortiraj po oblasti
Datum:      Tema:      Oblast:      Kontakt:      Opis:     

2017-04-06 13:00:00

Tema: OpenPGP aplikacija

Oblast: Zaštita podataka

Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

U dokumentu rfc4880 opisan je format poruka za PGP koji se koristi za potrebe razmene elektronske poste. Ovaj format koristi vecina komercijalnih i open source aplikacija koje pruzaju ovakvu podrsku. Napraviti sopstvenu aplikaciju za slanje i prijem poruka elektronske poste uz koriscenje PGP mehanizma i uz postovanje rfc4880 formata. Aplikacija treba da se osloni na neki od postojecih mejl klijenata (plug-in) ili moze da se razvije i sopstveni mejl klijent.

2017-04-06 13:00:00

Tema: Vizuelna reprezentacija odabranih algoritama

Oblast: Zaštita podataka, Vizuelizacija

Kontakt: Dr Žarko Stanisavljević, docent

Postoji veliki broj različitih algoritama koji se koriste u oblasti zaštite podataka (kriptografski, heš, itd.). Mnogi od njih su jako složeni i njihovo izvršavanje se ne može na jednostavan način ispratiti. Iz tog razloga upotreba softverskih sistema za vizuelnu reprezentaciju u velikoj meri pomaže u razumevanju načina rada ovakvih algoritama. Cilj rada je za odabrani algoritam osmisliti način vizuelne reprezentacije. Vizuelna reprezentacija sa jedne strane treba da bude što je moguće više u saglasnosti sa definicijom algoritma u literaturi, a sa druge strane da prikaže sve detalje izvršavanja pojedinih operacija algoritma.

2017-03-15 14:54:56

Tema: Personalizacija ponude prodavnice
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti veb aplikaciju koja preporučuje proizvode kupcima u skladu sa njihovim preferencijama. Aplikacija ima bazu kategorizovanih proizvoda koji se nalaze u ponudi i nudi ih autentifikovanim kupcima. Kategorije čiji su proizvodi komplementarni su međusobno povezane. Aplikacija integracijom sa Google Analytics i Facebook servisima beleži broj pregleda proizvoda (broj otvaranja strane), odnosno broj korisnika kojima se stranica sviđa (broj lajkova). Osnovni cilj rada je napraviti sistem koji će autorizovanom kupcu preporučivati proizvode.

Projektni zadatak


2017-03-15 14:54:56

Tema: Primena mašinskog prevođenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, r.prof.

Jedan od većih problema u analizi sentimenta tekstova na srpskom predstavlja nedostatak tekstualnih resursa potrebnih za izgradnju modela. Cilj ovog projekta je procena mogućnosti mašinskog prevođenja obimnih postojećih resursa na engleskom jeziku i njihovog korišćenja u analizi sentimenta tekstova na srpskom.

2017-03-15 14:54:56

Tema: Softverski sistem za obradu rezultata ankete

Oblast: softverski alati, obrada podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

Tema bi obuhvatala razvoj informacionog sistema za obradu podataka studentske ankete. Anketa je realizovana elektronski, a na osnovu sirovih podataka je potrebno generisati odgovarajuće izveštaje i grafikone. Moguća je i implementacija naprednih tehnika u pravcu dublje interpretacije dobijenih anketnih rezultata.

2017-03-15 14:54:56

Tema: Pregled sistema za upravljanje referencama u naučnim radovima

Oblast: softverski alati, obrada teksta

Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

Jedan od tehničkih problema prilikom pisanja naučnih i stručnih radova predstavlja obrada referenci. Postoje više aplikacija za upravljanje bibliografijom (EndNote, Mendeley, RefMan, RefWorks), kao i veći broj standardizovanih formata za skladištenje i navođenje referenci. Tema rada bi obuhvatala pregled i poređenje postojećih sistema, kao i realizaciju dodataka za prikupljanje referenci i njihovu konverziju.

2017-03-15 14:54:56

Tema: Integracija alata za detekciju sličnosti u programskom kodu sa sistemima za elektronsko učenje

Oblast: softverski alati, obrada teksta

Kontakt: Dr Jelica Protić, asistent Marko Mišić

Sistemi za elektronsko učenje, poput Moodle LMS, su postali veoma popularni čak i u izvođenju klasične nastave. Ove sisteme je moguće proširivati korisničkim dodacima. Nastavni proces često zahteva predaju studentskih radova koji predstavljaju programski kod, pa je od interesa da se na samoj platformi izvrši detekcija plagijarizma za šta postoje gotovi softverski alati (Moss, JPlag i sl.). Tema rada bi obuhvatila realizaciju integracije ovih alata u Moodle ili sličnu platformu.

2017-03-15 14:54:21

Tema: Dizajn memorijskog kontrolera za jedan od DRAM standarda: DDR, DDR2, DDR3, DDR4, HBM, HBM2, LPDDR, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, GDDR5, GDDR5x, Wide I/O, Wide I/O 2, HMC
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Dizajn se sastoji od dve komponente: 1) arbitra koji bira koji zahtev se servisira između proizvoljnog broja real-time i non-real-time klijenata i 2) generatora DRAM komandi koji generiše signale na memorijskoj magistrali prema izabranom DRAM standardu
- Implementacija: Verilog ili SystemVerilog
- Resursi: Jedan student za arbitar + jedan student za generator DRAM komandi


2017-03-15 14:54:21

Tema: Univerzalna verifikaciona komponenta za jedan od DRAM standarda: DDR, DDR2, DDR3, DDR4, HBM, HBM2, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, GDDR5, GDDR5x, Wide I/O, Wide I/O 2, HMC
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Verifikaciona komponenta treba da vrši proveru funkcionalne i vremenske usklađenosti sa odgovarajućim JEDEC standardom na osnovu signala sa memorijske magistrale
- Verifikaciona komponenta treba da implementira postojeći model za merenje i analizu performansi DRAM memorija
- Implementacija: UVM/SystemVerilog ili Specman/e
- Resursi: Jedan student za svaki standard


2017-03-15 14:54:21

Tema: Prikaz podataka na Google mapi
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Računarska grafika i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada. Realizacija samo serverske strane, sa dodatnim funkcionalnostima, može takođe biti predmet master rada.

Zadatak je razviti softver veb aplikacije koja prikazuje podatke na Google mapi. Aplikacija od serverske strane dobija skup geografskih podataka koje treba prikazati. Prikaz geografskih podataka predstavlja osnovne grafilčke primitive: tačke, linije i poligone. Na mapama je broj podataka izuzetno veliki i nije neophodno prikazivati sve podatke na mapi. Prikazuje se samo deo podataka u zavisnosti od tekućeg zuma. Klikom na neki od objekata asinhrono se pozivaju metode koje prikupljaju meta-podatke o objektu i prikazuju ih u info-prozoru iznad objekta na mapi. Serverska strana treba da obezbedi API za čitanje georeferenciranih podataka iz GIS baze sa kriterijumima zadatih geografskih oblasti.

Projektni zadatak


2017-03-15 14:54:21

Tema: Anketarska aplikacija
(razvoj softvera u saradnji sa Enetel Solutions)

Oblast: Objektno-orijentisano projektovanje i programiranje veb aplikacija

Kontakt: Dr Igor Tartalja, v.prof.

Napomena: Ukoliko se tema radi u grupi, jedan kandidat može realizovati klijentsku, a drugi serversku stranu. Razvoj aplikacije u celini može biti tema master rada.

Zadatak je razviti softver anketarske veb aplikacije, koja ima klijentski i serverski deo. Klijentska aplikacija treba da sa servera, koji je realizovan kao SOAP ili REST server, preuzima definisane ankete koje su trenutno aktuelne i ostvari korisnički interfejs kroz koji korisnik popunjava anketu. Popunjena anketa treba da pozivom metoda servisa vraća rezultate ankete na server. Serverska strana treba da obezbedi okruženje u kojem će biti moguće definisati nove ankete sa odgovarajućim osobinama (period važnosti, pitanja, itd.). Takođe, serverska strana treba da obezbedi API za čitanje definisanih anketa i za upis rezultata anketa.

Projektni zadatak


2017-03-15 14:53:33

Tema: Verifikacija korisničkog komunikacionog protokola primenom eRM/UVM metodologije
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Verifikacija bazičnih protokola primenom eRM ili UVM metodologije
- Realizacija celog postupka verifikacije
- Omogućava bolje upoznavanje sa metodologijama i programskim jezicima koji se koriste u postupku


2017-03-15 14:53:33

Tema: Hardverska implementacija Skein algoritma za heširanje
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Razvoj i verifikacija dizajna Skein algoritma
- Realizovana implementacija će moci da se primeni u implementacijama zaštite na mrežnim uređajima; za postizanje većeg stepena zaštite u mrežnoj komunikaciji, poput Internet rutera
- Implementacija: Verilog/VHDL


2017-03-15 14:53:33

Tema: VITAL modeliranje of FIFO memorije
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Pisanje timing-accurate modela FIFO memorija
- Implementacija: Verilog/VHDL


2017-03-15 14:53:33

Tema: Okruženje za analizu performansi DRAM memorija
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Okruženje treba da omogući da se na osnovu metrike za merenje performansi DRAM memorije (već definisana) i rezultata generisanih pomoću drugih alata (npr. biblioteke u Temi 4) vrsi: 1) karakterizacija radnog opterećenja, 2) vizuelizacija podataka generisanih u simulacionom okruženju i 3) analiza memorijskog saobraćaja sa ciljem razumevanja uzroka dobijenih rezultata
- Implementacija: po izboru/dogovoru
- Resursi: Jedan student


2017-03-15 14:53:33

Tema: Programska biblioteka za rad sa sekvencama DRAM transakcija na memorijskoj magistrali
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Biblioteka treba da definiše i implementira strukture podataka za čuvanje i obradu transakcija na memorijskoj magistrali i funkcije za njihovo procesiranje (npr. prepoznavanje složenih sekvenci u postojećoj sekvenci kao što su page hit/miss/fault, zauzeti/ slobodni periodi, prelazi između komandi, itd.) i generisanje rezultata obrade (npr. generisanje željenih podsekvenci, generisanje statističkih izveštaja, itd.)
- Implementacija: C++
- Resursi: Jedan student


2017-03-15 14:53:33

Tema: Dizajn adaptivnog arbitra memorijskog kontrolera
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Dizajn treba na osnovu generisanog saobraćaja na memorijskoj magistrali i metrike za merenje performansi (već definisiani) da utiče na arbitraciju tako da se povećava efikasnost memorijskog kontrolera
- Implementacija: Verilog ili SystemVerilog
- Resursi: Jedan student


2017-03-15 14:52:21

Tema: Primena automatskog generatora koda za verifikaciju APB_I2C IP-a
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: Dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Razvoj UVC-a (universal verification component) za APB interfejs korišćenjem Vizard generatora koda
- Razvoj UVC-a za I2C interfejs korišćenjem Vizard generatora koda
- Razvoj UVC-a za APB_I2C IP
- Verifikacija APB_I2C IP-a do postizanja 100% code i functional coverage-a korišćenjem razvijenih UVC-eva.
- Implementacija: SystemVerilog i UVM (Universal Verification Methodology)


2017-03-15 14:52:21

Tema: Primena automatskog generatora koda za verifikaciju APB_SPI IP-a
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Razvoj UVC-a (universal verification component) za APB interfejs korišćenjem Vizard generatora koda
- Razvoj UVC-a za SPI interfejs korišćenjem Vizard generatora koda
- Razvoj UVC-a za APB_SPI IP
- Verifikacija APB_SPI IP-a do postizanja 100% code i functional coverage-a korišćenjem razvijenih UVC-eva.
- Implementacija: SystemVerilog i UVM (Universal Verification Methodology)


2017-03-15 14:52:21

Tema: Primena automatskog generatora koda za verifikaciju APB_UART IP-a
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Razvoj UVC-a (universal verification component) za APB interfejs korišćenjem Vizard generatora koda
- Razvoj UVC-a za UART interfejs korišćenjem Vizard generatora koda
- Razvoj UVC-a za APB_UART IP
- Verifikacija APB_UART IP-a do postizanja 100% code i functional coverage-a korišćenjem razvijenih UVC-eva.
- Implementacija: SystemVerilog i UVM (Universal Verification Methodology)


2017-03-15 14:52:21

Tema: SPI memorijski kontroler
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: Napredne hardverske arhitekture

Kontakt: dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

Implementirati SPI kontroler koji će moći da kontroliše osnovne operacije čitanja i upisa u S25FS512S (oli neku drugu memoriju). Za konfiguraciju SPI kontroler koristi APB interfejs.
Sledeće osobine su konfigurabilne:
1) Enable i SW reset
2) Broj linija za memorijski pristup (Legacy, Dual ili Quad režim)
3) Veličina TX/RX bafera
4) Opciono: Support Command registar treba da bude upisan od APB IF. Ovaj memorijski registar se koristi da uvede novu komandu koju SPI kontroler podrazumevanio ne podržava.
4.1 Adresni registar. Koristi se zajedno sa komandnim registrom kao adresni deo memorijske komande.
4.2 Registar memorijskog režima
4.3. Ukupno vreme na magistrali
4.4 Kontrolni registar nove komande sa sledećim poljima:
- nova komanda
- adressa
- bitovi režima
- ukupno vreme na magistrali
- izdata komanda (Kada je postavljeno, briše se sa RTLkoji kojišalje novu komandu memoriji).
5) Statusni registar koji indicira overflow/underflow, empty, full, etc...
6) Sintetizovati sistem korišćeni Xilinx Vivado.


2017-03-15 14:50:25

Tema: Razvoj alata za proveru kvaliteta IP verifikacije
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: apredne hardverske arhitekture

Kontakt: Dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- Verifikacija je vremenski najzahtevniji i najrizičniji deo u razvoju modernih SoC. Kompletnost verifikacije se meri pomoću code coverage i functional coverage metrika, ali za kvalitet verfikacije potrebno je više od toga; potrebno je automatski ubaciti greške (bugs) u dizajn i proveriti da li će verficacija detektovati tako ubačene greške.
- Student ce raditi na jednom delu u razvoju takvog alata.
- Implementacija: Perl, C++, TBD


2017-03-15 14:50:25

Tema: Primena automatskog generatora koda za razvoj AXI UVC-a
(razvoj hardvera u saradnji sa HDL Design House)

Oblast: apredne hardverske arhitekture

Kontakt: Dr Veljko Milutinović, r.prof., Dr Saša Stojanović, Dr Milo Tomašević, r.prof.

- AXI interfejs je danas najcešće korišćen interfejs na modernim SoC (System On Chip)
- Student će korišćenjem alata za automatsko generisanje koda Vizard napraviti kostur AXI UVC-a (universal verification component),
a zatim implemtirati sve features AXI protokola.
- Implementacija: SystemVerilog i UVM (Universal Verification Methodology)


2017-03-15 14:49:54

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za postizanje DoF (Depth of Field) efekta na G

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: DoF je opšti naziv tehnika za postizanje efekta kojim se oštrih ivica, ostali (nefokusirani) su mutni. Tema obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećih rešenja.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Generisanje proceduralnih terena na G

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Tema ovog rada je istraživanje i implementacija rešenja kojim se formira 3D model terena na osnovu zadatih parametara. Istraživanje treba da obuhvati simuliranje erozije u cilju postizanja realističnosti prikaza.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Formiranje 3D modela ljudskog lica na osnovu 2D sli

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Tema ovog rada je istraživanje mogućnosti formiranja 3D modela ljudskog lica polazeći od date 2D slike (poput slike korisnika na društvenim mrežama). Koristio bi se gotov 3D model lica (glave) i postojeća biblioteka za obradu slike (poput OpenCV).


2017-03-15 14:49:54

Tema: Upotreba veštačke inteligencije za efikasno crtanje senki u otvorenim 3D scena

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Tema ovog rada je istraživanje mogućnosti primene raznih tehnika iz oblasti veštačke inteligencije (prvenstveno neuralnih mreža) u cilju efikasnog dinamičkog senčenja scena.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Implementacija TRIE stabala u Vizuelni Simulator Algorita

Oblast: Algoritmi i strukture podatak

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Tema ovog rada je dodavanje implementacija TRIE stabala (uključujući i digitalna stabla), koji se obrađuju na kursevima iz Algoritama i struktura podataka na Elektrotehničkom fakultetu, u VSA.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Implementacija nekih algoritama nad linearnim strukturama podataka u Vizuelni Simulator Algorita

Oblast: Algoritmi i strukture podatak

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Tema ovog rada je dodavanje implementacija nekih algoritama iz oblasti linearnih struktura podataka, koji se obrađuju na kursevima iz Algoritama i struktura podataka na Elektrotehničkom fakultetu, u VSA. Od interesa su konverzija aritmetičkih izraza infix notacije u postfix notaciju, računanje vrednosti izraza datog u postfix notaciji, rad sa polinomima i skupovima. U obzir mogu doći i drugi algoritmi iz date oblasti.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Implementacija samobalansirajućih stabala u Vizuelni Simulator Algorita

Oblast: Algoritmi i strukture podatak

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Tema ovog rada je dodavanje implementacija nekih samobalansirajućih stabala koja se obrađuju na kursevima iz Algoritama i struktura podataka na Elektrotehničkom fakultetu, u VSA. Od interesa su crveno-crno stablo, 2-3 stablo, rašireno stablo, ali u obzir mogu doći i druga stabla.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Razmatranje uticaja korišćenja različitih korpusa i tehnika pretprocesiranja pri određivanju semantičke sličnosti kratkih tekstova na srpsk

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Pri određivanju semantičke sličnosti dva kratka teksta (npr. dve rečenice) veliki uticaj na konačnu procenu ima izbor tehnika pretprocesiranja i izbor korpusa tekstova koji služi za izgradnju modela. Projekat se sastoji iz implementacije i poređenja performansi nekoliko različitih varijanti postojećih sistema za određivanje semantičke sličnosti.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj alata za klasifikaciju tekstova na srpskom na osnovu njihovog sentimen

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz prikupljanja skupa tekstova određene tematike (npr. muzika, književnost, video igre, itd.) koji su anotirani ocenama sentimenta koje ti tekstovi izražavaju. Takvi skupovi se zatim koriste za obučavanje i evaluaciju modela zasnovanih na nekom od algoritama mašinskog učenja.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj alata za vraćanje dijakritičkih oznaka u tekstovima na srpsk

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: U neformalnim tekstovima (SMS poruke, tvitovi, i sl.) na srpskom koji su pisani latinicom često se koristi tzv. ASCII latinica tj. izostavljaju se dijakritičke oznake na slovima č, ć, š, ž dok se slovo đ često predstavlja kao dj. Radi pravilnije računarske analize teksta neophodno je da se reči koje sadrže ova slova koriguju u dijakritički ispravan oblik. Projekat se sastoji iz implementacije i evaluacije alata koji obavlja ovakvu funkciju.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Softver za predvidjanje pozicije Univerziteta u Beogradu na različitim svetskim rang listam

Oblast: Programiranje, Data minin

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Klasifikacija parametara za različite rang liste, metodologija provere parametara i predikcija simulacijom generisanja svetskih rang listi.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Softver za otkrivanje razlicitih formata referenci u tekstu i parsiranje istih u skladu sa zahtevanim standardim

Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podatak

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Reference se često unose neorganizovano kao obican tekst. Rucno parsiranje referenci radi izrade bibliogradije je neprakticno i sporo, zato treba programski izvršiti parsiranje uz odgovarajuće provere.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Prepoznavanje identiteta autora naučnih radova na osnovu institucije, oblasti i koautorsta

Oblast: Algoritmi, Scientometrics, Data mining

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Kako afilijacije na naučnim radovima nisu uvek precizne i tačne, identitet autora se po nekad ne može utvrditi jednoznačno iz samog imena. U takvim slučajevima za otkrivanje identiteta treba upotrebiti koautorstva, kao i oblast naučno-stručnog rada.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Predikcija i rangiranje uspeha studenata na fakultetu na osnovu rezultata na prijemnom ispitu, uspeha iz srednje škole i drugih pokazatelj

Oblast: Programiranje, Data mining, Baze podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Na osnovu poređenja rezultata prijemnog ispita, pohađanja pripremne nastave, ocena iz srednje škole, ocena iz odabranih predmeta na prvoj godini studija, predviđa se uspeh u narednim godinama.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Analiza i klasifikacija sistema i algoritama za utvrđivanje plagijat

Oblast: Algoritmi, Analiza teksta, Baze podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Uporediti algoritme za detektovanje programskih i tekstualnih plagijata. Za detekciju tekstualnih plagijata klasifikovati sisteme i algoritme, a zatim izvršiti testiranje na realnim radovima.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Pravljenje baze i klasifikacija studentskih grešaka na problemskim zadacima iz programiranja na proceduralnim višim programskim jezici

Oblast: Programiranje, Baze podataka, Internet programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata, klasterizuju se i generiše statistika.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Web aplikacija za sakupljanje, praćenje i analizu studentskih zadataka iz Pico computer-

Oblast: Programiranje, Internet programiranje, Baze podataka

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Na osnovu automatskog testiraja i tekstualnog uparivanja sa više tačnih rešenja klasifikuju se greške studenata , klasterizuju se i generiše statistika.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Web aplikacija za prevođenje, debagovanje i simulaciju izvršavanja programa na Pico computer-

Oblast: Programiranje, Internet programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: Na osnovu postojeće desktop aplikacije treba napraviti okruženje na webu.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj alata za automatsko pravljenje testova iz teorijskih oblasti na Programiranju 1 i Programiranju

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva (na osnovu templejta zadataka i parametrizacije automatski se generišu različite vrste pitanja, kao i pogrešni i tačni odgovori)


2017-03-15 14:49:54

Tema: Razvoj simulatora za pomoć pri učenju teorijskih oblasti iz Programiranja 1 i Programiranja 2

Oblast: Programiranje

Kontakt: Dr Jelica Protić, vanredni profesor / Sofija Purić, asistent

Kratak opis: formati instrukcija i adresnost, Bulova algebra, predstavljanje brojeva, sintaksne notacije, analiza slozenosti (za ove metodske jedinice treba razviti demonstraciona učila koja pomažu studentu da razume te oblasti i proveri znanje)


2017-03-15 14:49:54

Tema: Analiza uticaja sintaksnih odlika i tehnika pretprocesiranja teksta na analizu sentimenta dokumenata na srpsko

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Projekat se sastoji iz evaluacije efekata korišćenja jednostavnih sintaksnih odlika i različitih tehnika pretprocesiranja teksta na klasifikaciju dokumenata na osnovu njihovog sentimenta. Evaluacija bi se sprovela korišćenjem algoritama mašinskog učenja nad postojećim skupom filmskih recenzija na srpskom.


2017-03-15 14:49:54

Tema: Evaluacija rada stemera za srpski jezik

Oblast: Procesiranje prirodnih jezika (NLP – Natural Language Processing)

Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni profesor

Kratak opis: Stemeri su alati koji omogućavaju morfološku normalizaciju različitih oblika reči (npr. različitih padežnih oblika) tako što uklanjaju njihove sufikse i svode ih na isti osnovni tj. stemovan oblik. Projekat se sastoji iz razvoja i primene alata koji bi olakšao procenu kvaliteta rada postojećih stemera tako što bi evaluatorima ponudio vizuelni interfejs za ocenjivanje i korekciju ispravnosti rada stemera.


2017-03-15 14:48:59

Tema: Generisanje proceduralnih tekstura na G

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Proceduralne teksture se generišu u memoriji računara (ne jedinicama za senčenje (vertex & pixel shader), sa širokim spektrom oblasti primene (na primer Perlinov šum). Tema obuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećih tehnika.


2017-03-15 14:48:59

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za prikazivanje vodenih površi na G

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Realističan prikaz vodenih površi pretpostavljam postojanje obuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećih tehnika.


2017-03-15 14:48:59

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za generisanje realističnih oblaka na CPU ili G

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Problem realističnog prikaza osvetljenih oblaka potiče od obuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećih tehnika.


2017-03-15 14:48:59

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za generisanje atmosferskih efekata na CPU i G

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Realističnost prikaza scena na otvorenom prostoru u mnogome osvetljenje (magla, zraci Sunca, promena ambijentalnog osvetljenja u zavisnosti od doba dana). Tema obuhvata kvalitativno i kvantitativno poređenje nekoliko postojećih tehnika.


2017-03-15 14:48:59

Tema: Razvoj jednostavnog sistema za virtuelnu realno

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Potrebno je razviti aplikaciju za interakciju korisnika sa uređaja za virtuelnu realnost (Oculus Rift) i uređaja za detekciju pokreta korisnika (Microsoft Kinect).


2017-03-15 14:48:59

Tema: Implementacija i poređenje performansi nekoliko tehnika obrade slike na G

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Za obradu slike na GPU mogu se koristiti jedinice za senčenje nekoliko tehnika obrade slike i njihovo kvalitativno i kvantitativno poređenje.


2017-03-15 14:48:59

Tema: Analiza i poređenje performansi postojećih tehnika za generisanje senki u dinamičkim 3D scenama na G

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Prikazivanje senki koje stvaraju objekti su neophodni u cilju nijedna nije u potpunosti zadovoljavajuća. Tema obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećih rešenja.


2017-03-15 14:47:56

Tema: Primena tehnika mašinskog učenja (machine learning) za kompresiju sličnih podataka, bez gubita

Oblast: Algoritm

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Mašinsko učenje bi se upotrebilo za određivanje tipskih sličnih uzoraka. U okviru rada bi se razvila aplikacija za kompresiju podataka, sa ili bez gubitaka, zasnovanu na tipskim uzorcima.


2017-03-15 14:47:56

Tema: Razvoj alata za merenje performansi jedinica za senčenje (shader unit) G

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Alat treba da izmeri performanse pojedinih jedinica za shader) na sintetičkim scenama i proizvede rezultate koji se jednostavno mogu prikazati u pregledaču Interneta ili nekom drugom alatu.


2017-03-15 14:47:56

Tema: Olimpijada znanja

Oblast: Računarska grafika

Kontakt: dr Đorđe Đurđević, docent

Kratak opis: Razvoj interaktivne 3D igre tabelarnog tipa, u kojoj pitanja (kviz znanja). Za razvoj bi se koristili alati Unity 3D ili Unreal Engine.


2017-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj aplikacije za automatsko pregledanje odgovora na tes

Oblast: Programiranj

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2017-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj RIA (Rich Internet Application) Test za pripremu i obradu testov

Oblast: Programiranj

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


2017-03-15 14:44:43

Tema: Razvoj obrazovnog softvera za decu / obrazovne ig

Oblast: Programiranj

Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor

Kratak opis:

 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Bukvar
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Gradski prevoz
 • Razvoj obrazovnog softvera za decu Raskrsnica
 • Razvoj obrazovne igre Zanimljiva geografija
 • Razvoj obrazovne igre Reli znanja

 • 2017-03-15 14:44:43

  Tema: Razvoj alata za učenje algoritama računarske grafi

  Oblast: Računarska grafik

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Hijerarhijska kompresija polja visi

  Oblast: Računarska grafik

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na kompresiju tekstu

  Oblast: Računarska grafik

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Primena HFPaC metode na paralelnu kompresiju jednodimenzionih podata

  Oblast: Računarska grafik

  Kontakt: Dr Igor Tartalja, vanr. profesor


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Automatizacija testiranja HW primera za FT90x arhitekturu (razvoj aplikacije i procedur

  Oblast: Sistemsko programiranj

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Prebacivanje SpeakUp aplikacije da radi OS X i/ili iOS i/ili Android

  Oblast: Sistemsko programiranj

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Generisanje ELF fajla iz emcl fajla (mikroe objektni file forma

  Oblast: Sistemsko programiranj

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Uraditi portovanje lwIP (Lightweight TCP/IP) stack-a na mikroE kompajle

  Oblast: Sistemsko programiranj

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbeddjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2017-03-15 14:44:43

  Tema: Podrska za long-file-name u Libstock FAT32 bibliote

  Oblast: Sistemsko programiranj

  Kontakt: dr Dragan Bojic, docent/Sasa Stojanovic, asistent

  Rad se realizuje u saradnji sa kompanijom Mikroelektronika, koja po potrebi obezbedjuje radno okruzenje i strucne savete.


  2017-03-15 14:42:51

  Tema: Implementacija algoritma za poređenje teksta napisanog u prirodnom jezi

  Oblast: Artificial Intelligence - Natural language processin

  Kontakt: Dr Bojan Furlan, asistent

  Kratak opis:

  Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o NLP alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem maila.


  2017-03-15 14:42:06

  Tema: Realizacija algoritma za kreiranje profila korisničkog interesovanjana osnovu aktivnosti unutar socijalne mreže

  Oblast: Data Mining

  Kontakt: Dr Bojan Furlan, asistent

  Kratak opis:
  Sajtovi kao sto su http://stackoverflow.com/ ili Yahoo! Answers predstavljaju portale za postavljanje pitanja i pronalazenje odgovora. Na osnovu korinicke interakcije unutar ovakve socijalne mreze moguce je napraviti profil interesovanja date osobe. Profil se sastoji od različitih oblasti gde je svaka oblast sačinjena od skupa reči. Potrebno je realizovati algoritam zasnovan na na mašinskom učenju koji ce za datu osobu kreirati njen profil intresovanja.

  Za više detalja o samoj implementaciji, skupu podataka, kao i o alatima potrebnim za realizaciju obratiti se putem maila.


  2017-03-15 14:40:13

  Tema: Implementacija web servisa za profilisanje korisničkog znanja (ekspertize) tehnikama mašinskog učenja na osnovu publikovanih dokumenata.

  Oblast: Artificial Intelligence

  Kontakt: Dr Bojan Furlan, asistent

  Kratak opis:
  Dokumenti kao što su članci u časopisima, knjige, tekstovi sa ličnog bloga itd. mogu identifikovati određene oblasti interesovanja ili ekspertize. Na osnovu ovih dokumenata moguće je napraviti profil ekspertize osobe koja je njihov autor. Profil se sastoji od različitih oblasti gde je svaka oblast sačinjena od skupa reči. Svaka reč pripada datoj oblasti sa određenom težinom koja predstavlja broj [0,1]. Npr. za sledeći tekst:
  The central problems of AI include such traits as reasoning, knowledge, planning, learning, communication, perception and the ability to move and manipulate objects… (ceo tekst se nalazi na http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence)
  Jedna od identifikovanih oblasti (AI) bi bila npr. opisana na sledeći način:
  (reasoning,0.7); (knowledge,0.5); (planning,0.4); (learning,0.3); ...
  Cilj implementacije ovakvog web servisa je da umesto ručnog unosa, svaki korisnik može dostaviti skup dokumenata čiji je on autor i koji se odnose na njegova profesionalna interesovanja, a zatim automatski pomoću alata zasnovanih na mašinskom učenju će se generisati njegov profil ekspertize.

  Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem maila.


  2017-03-15 14:39:33

  Tema: Virtuelna laboratorija za robotiku

  Oblast: Artificial Intelligence - Robotics

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Predmet ovog završnog rada je realizacija mrežne verzije već postojeće aplikacije za robotiku. Treba realizovati veb interfejs, tako da se parametri robota unose kroz web browser i da se onda prikazuje vizuelizacija odabranog robota.

  Za više detalja o samoj implementaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte.

  Za više detalja o samoj aplikaciji pogledati LINK .


  2017-03-15 14:38:37

  Tema: Testiranje veb aplikacija(realizovanih u JavaScript/JSF/PHP)

  Oblast: Software Testing

  Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Načini testiranja veb aplikacija - black/white box testiranje, jedinično testiranje (npr. JWebUnit/PHPUnit), GUI testiranje... (alati za GUI: Selenium, Windmill). Diplomski rad treba da obuhvati pregled metoda i nekoliko alata za testiranje veb aplikacija i korišćenje tih alata na primerima iz prakse, uz upoređivanje alata i određivanje svih prednosti i nedostataka.

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


  2017-03-15 14:38:32

  Tema: Testiranje performansi veb aplikacija

  Oblast: Software Testing

  Kontakt: Dr Dragan Bojić, docent / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Cilj rada je da se pristupi tehnici performansnog testiranja, da se nekoliko aplikacija testira u alatu JMeter i drugim sličnim alatima orijentisanim za performansno testiranje, i da se prikažu rezultati.

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.


  2017-03-15 14:38:26

  Tema: Implementacija web crawlera u Javi

  Oblast: Artificial Intelligence

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Napredna web pretraživanja koriste danas specijalizovane programe koji se nazivaju web crawleri. Cilj rada je da se realizuje nekoliko web crawlera koji služe za pretraživanje pojednih foruma, da se prikaže njihova struktura i da se uporede performanse.

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
  Ovakvi algoritmi imaju primenu kada je sa određenog sajta ili grupe sajtova potrebno da dobijamo nove informacije, pronalaženje novih artikala na sajtu, praćenje da li ima na stanju, da li je došlo do promene cene, i sve to u što kraćem vremenskom intervalu.


  2017-03-15 14:38:10

  Tema: Tehnike web scrapinga

  Oblast: Artificial Intelligence

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanredni prof. / Dražen Drašković, asistent

  Kratak opis:
  Rad treba da obuhvati različite metodologije pristupa nestrukturiranih podataka na sajtovima. Fokus treba da bude na različitim tehnikama prikupljanja informacija (HTML parsing) uz korišćenje posebnih open-source alata (sta je potrebno obuhvatiti: tehnike web scrapinga sa Curl bibliotekom u kombinaciji sa Xpath, napredni scraping na sajtovima sa AJAX zahtevima i alat za automatizaciju testiranja veb aplikacija Mink).

  Za više detalja o samoj realizaciji, kao i o alatima potrebnim za realizaciju, obratiti se putem e-pošte drazen.draskovic@etf.rs.
  Važni linkovi:
  http://en.wikipedia.org/wiki/XPath


  2017-03-15 14:38:04

  Tema: Debagovanje, profajliranje i optimizacija CUDA programa korišćenjem alata NVIDIA Parallel Nsight

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje mogućnosti alata NVIDIA Parallel Nsight na primeru nekoliko karakterističnih CUDA programa. Prikaz opcija za debagovanje i profajliranje koda. Integracija i podrška za rad u standardnim alatima.


  2017-03-15 14:37:58

  Tema: Uporedna analiza programskih modela za paralelizaciju direktivama

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza karakterističnih komercijalnih i akademskih programskih modela poput OpenMP, OpenACC, hiCUDA, OpenHMPP na primeru nekoliko sekvencijalnih aplikacija.


  2017-03-15 14:37:50

  Tema: Analiza i poređenje sistema za raspoređivanje poslova na superračunarskim sistemima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza i prikaz mogućnosti alata poput Portable Batching System, Oracle Grid Engine, IBM Platform LSF i sl.


  2017-03-15 14:37:41

  Tema: Paralelizacija pattern matching algoritama korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Paralelizacija i korišćenje različitih algoritama za pronalaženje šablona na slikama ili u stringovima korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2017-03-15 14:37:27

  Tema: Paralelizacija grafovskih algoritama korišćenjem OpenMP/OpenACC direktiva

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Polazeći od dostupnih sekvencijalnih implementacija osnovnih algoritama za obradu grafova (obilasci, pronalaženje minimalnog obuhvatnog stabla, najkraćih rastojanja i sl.) potrebno je uraditi njihovo prilagođavanje i paralelizaciju direktivama korišćenjem jedne od ponuđenih tehnologija.


  2017-03-15 14:37:20

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem mikro-testova

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje različitih aspekata rada grafičkog procesora poput veličine keš memorije, načina izvršavanja niti i sl. korišćenjem namenskih mikro testova i njihovih kombinacija.


  2017-03-15 14:36:01

  Tema: Testiranje grafičkih procesora korišćenjem Rodinia / Himeno paketa za testiranje

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Analiza navedenih benchmark-a i njihova primena u testiranju grafičkih procesora. Analiza slabosti i prednosti različitih grafičkih procesora različitih proizvođača.


  2017-03-15 14:36:01

  Tema: Istraživanje i testiranje memorijske arhitekture grafičkog procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Ispitivanje karakteristika globalne memorije, deljene memorije, keš memorija, memorije za teksture na primeru nekoliko različitih aplikacija iz realnog sveta (po mogućstvu iz nekog od dostupnih benchmark-a).


  2017-03-15 14:35:48

  Tema: Paralelizacija algoritama za detektovanje ivica korišćenjem OpenMP/CUDA/OpenACC/OpenCL platforme na centralnim / grafičkim procesorima

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija jednog ili više algoritama za detekciju ivica na slikama korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija za programiranje grafičkih procesora. Detekcija ivica može biti opšta ili za neke karakteristične oblike (npr. prepoznavanje saobraćajnih znakova u realnom vremenu).


  2017-03-15 14:35:48

  Tema: Primena centralnih / grafičkih procesora u obradi zvuka

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Programiranje dodataka (plugin-ova) za programski paket Audacity. Paralelizacija efekata poput pojačavanja i stišavanja zvuka, uklanjanja eha, kašnjenja i sl. pomoću jedne od dostupnih tehnologija.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje AMD/ATI grafičkih procesora kao procesora opšte namene

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije različitih generacija AMD/ATI grafičkih procesora. Programiranje i prikaz rada jednostavnih programa na OpenCL jeziku koji se koristi na ovim procesorima.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Programiranje i korišćenje Intel Xeon Phi koprocesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detaljno predstavljanje arhitekutre i organizacije Intel Xeon Phi koprocesora. Predstavljanje programskog modela na nekoliko primera.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Paralelizacija kriptografskih algoritama korišćenjem centralnih / grafičkih procesora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija nekog od standardnih algoritama za enkripciju i dekripciju / generisanje digitalnog potpisa korišćenjem jedne od dostupnih tehnologija.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Istraživanje arhitekture i organizacije grafičkih procesora korišćenjem GPGPUSim simulatora

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Opis i način rada GPGPUSim simultatora. Ispitivanje mogućnosti za proširivanje GPGPUSim simulatora. Primeri jednostavnih izmena u arhitekturi.


  2017-03-15 14:35:31

  Tema: Algoritmi za podelu grafova na klastere

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Istraživanje i implementacija algoritama za particionisanje grafova. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2017-03-15 14:34:54

  Tema: Algoritmi za detekciju komuna (zajednica) u socijalnim mrežama i grafovima

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Detekcija komuna u grafovima. Implementacija metoda poput label propagation i sl. Moguća paralelizacija nekom od dostupnih metoda.


  2017-03-15 14:34:46

  Tema: Implementacija web servisa za predaju i upoređivanje domaćih zadataka korišćenjem sistema MOSS

  Oblast: Internet programiranje

  Kontakt: Dr Jelica Protić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija web aplikacije koja će omogućiti predaju i automatsko poređenje predatih radova korišćenjem sistema MOSS za detekciju plagijata. Potrebno je osmisliti interfejs ka MOSS i omogućiti predaju različitih tipova radova.


  2017-03-15 14:34:32

  Tema: Implementacija web informacionog sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom

  Oblast: Internet programiranje

  Kontakt: Dr Boško Nikolić, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent

  Kratak opis:
  Implementacija veb sajta i CMS sistema za upravljanje dobrovoljnim vatrogasnim društvom, korišćenjem MVC. Upravljanje članovima, događajima, obaveštavanjima, galerije (primena JQuery), itd.


  2017-03-15 14:34:20

  Tema: Različite teme iz oblasti arhitekture savremenih multiprocesorskih sistema i paralelnih programskih modela

  Oblast: Multiprocesorski sistemi

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent


  2017-03-15 14:34:02

  Tema: Različite teme vezane za implementaciju naprednih algoritma i struktura podataka i njihovu evaluaciju

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Milo Tomašević, vanr. profesor / Marko Mišić, asistent


  2017-03-15 14:31:25

  Tema: Implementacija algoritama zasnovanih na grafovima u Vizuelnom Simulatoru Algoritama

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis:
  Tema ovog rada je dodavanje grafovskih algoritama, koji se obrađuju na kursevima iz Algoritama i struktura podataka na Elektrotehničkom fakultetu, u VSA. U pitanju su BFS, DFS, minimalno obuhvatno stablo (Prim, Kruskal), pronalaženje matrice puta (Warshall), određivanje središta grafa (Floyd), pronalaženje najkraćeg puta (Dijkstra), topološko sortiranje, kritičan put, maksimizacija protoka (Ford-Fulkerson). Potrebno je implementirati i vizuelizaciju dve najčešće reprezentacije grafova (matričnu i ulančanu).


  2017-03-15 14:31:16

  Tema: Implementacija algoritama iz oblasti Računarske grafike u Vizuelni Simulator Algoritama

  Oblast: Algoritmi / Rač.grafika

  Kontakt: Dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis:
  Tema ovog rada je implementacija algoritama, koji se obrađuju na kursevima iz Računarske grafike na Elektrotehničkom fakultetu, u VSA. U pitanju su algoritmi odsecanja (Cohen-Sutherland, Sutherland-Hodgman, Weiler-Atherton), algoritmi popunjavanja, algoritmi rasterizacije primitiva (linije i kružnice) i parametarskih krivih (Bezier, Catmull-Rom).


  2017-03-15 14:31:05

  Tema: Unapređenje podsistema za animirano prikazivanje koraka izvršenja algoritama u Vizuelnom Simulatoru Algoritama

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis:
  Tema ovog rada je unapređenje postojećeg podsistema za animaciju izvršenja algoritama u VSA. Trenutno, animirani elementi imaju fiksnu brzinu kretanja, zbog čega animacija premeštanja vrednosti između međusobno udaljenih memorijskih lokacija traje duže od premeštanja kada su lokacije prostorno blizu jedna drugoj, što za sobom povlači nekoliko negativnih posledica. Takođe treba realizovati konkurentno posmatranje algoritma kroz nekoliko različitih pogleda. Zadatak kandidata bi najpre bio da prouči trenutni podsistem animacije i da u saradnji sa mentorom definiše novi pristup u realizaciji podsistema, nakon čega bi pristupio izradi.


  2017-03-15 14:30:22

  Tema: Razvoj podsistema za proveru korektnosti korisničkog rešenja u Vizuelnom Simulatoru Algoritama

  Oblast: Algoritmi i strukture podataka

  Kontakt: Dr Đorđe Đurđević, docent

  Kratak opis:
  Tema ovog rada je razvoj podsistema za proveru korektnosti rešenja koje je predložio korisnik u VSA. Jedna od značajnih osobina VSA u odnosu na druge slične simulatore jeste njegova mogućnost da oceni korisnikovo poznavanje datog algoritma. Simulator prima od korisnika komande koje predstavljaju elementarne korake izvršenja zadatog algoritma, i poredi ih sa očekivanim komandama. Svako neslaganje može da ukaže na grešku, a zadatak ovog podsistema jeste da obezbedi procenu ozbiljnosti greške, obavesti korisnika o nastaloj grešci i, po potrebi, omogući objektivno ocenjivanje znanja koje je ispitanih pokazao.