Internet programiranje

O predmetu

Predmet se u školskoj 2023/24. godini drži kao izborni predmet na Odseku za signale i sisteme i Odseku za elektroniku, na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija (VII semestar).

Raspored časova
Predavanja: ponedeljak, 10:15-12:00, sala 70
Auditorne vežbe: ponedeljak, 12:15-14:00, sala 70

Obaveštenja
Preko zvanične mejling liste: os4ip@lists.etf.rs
Na listu morate da se prijavite sa zvaničnom studentskom adresom e-pošte. Upotreba drugih adresa e-pošte nije dozvoljena. Pitanja i komentare vezane za predmet koji su od značaja za veći broj studenata, treba slati preko liste. Ostale poruke možete slati predmetnim nastavnicima isključivo sa zvanične studentske adrese e-pošte.

Cilj predmeta
Cilj nastave je osposobljavanje studenata da projektuju i pišu savremene internet aplikacije. Upoznavanje studenata sa načinima realizacije kompleksnih klijentskih veb stranica. Realizacija veb strana pomoću jezika HTML, CSS šablona i JavaScript programskog jezika, uz korišćenje naprednih tehnika. Realizacija troslojnih veb aplikacija korišćenjem programskog jezika PHP, MySQL baze podataka i AJAX tehnologije.

Materijali

Gradivo prvog dela kursa (do kolokvijuma)

Kolokvijum se organizuje u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, u periodu između osme i desete nastavne nedelje. Kolokvijum obuhvata tehnologije HTML, CSS i Java Script u vidu praktičnih zadataka. Kolokvijum se radi na računaru. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 30. Minimalan broj poena koje je student potrebno da osvoji za uspešno položen prvi deo gradiva je 10. Poeni osvojeni na K1 mogu da se koriste do kraja tekuće školske godine. Prvi kolokvijum se može nadoknaditi u januarskom i februarskom roku.

Gradivo drugog dela kursa

Drugi deo gradiva polaže se na samom ispitu (kao drugi kolokvijum). Obuhvata programski jezik PHP i Ajax tehnologiju. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 30. Minimalan broj poena koje je student potrebno da osvoji za uspešno položen drugi deo gradiva je 10. Poeni osvojeni na drugom delu završnog ispita mogu da se koriste do kraja tekuće školske godine.

Ispit

Ispit se sastoji od dva dela, nadoknade prvog kolokvijuma (SAMO u rokovima u kojima može da se radi nadoknada) i drugog - finalnog dela. Na početku ispita, student treba da se izjasni da li želi da koristi osvojene poene sa kolokvijuma ili će taj deo raditi na ispitu. Parcijalni ispit, ukoliko se radi samo jedan deo (bilo koji), traje 2 sata, ako se rade oba zadatka integralni ispit traje 3 sata. Zbir osvojenih poena na prvom delu i drugom (ispitnom/finalnom) delu mora biti veći od 30.

Projekat

Projektni zadatak vredi 40% ukupnog broja poena koji se može ostvariti na predmetu, odnosno maksimalno 40 poena. Izradom projekta student treba da demonstrira stečeno znanje. Potrebno je realizovati internet apliakaciju zadate specifikacije, koristeći HTML, CSS, JavaScript, PHP i AJAX. Projektni zadatak se radi u ispitnom roku u kome se polaže pismeni ispit ili u nekom od narednih rokova do kraja tekuće školske godine. Tekst projekta se objavljuje pred januarsko-februarski, julski i avgustovsko-septembarski ispitni rok (početkom decembra, maja i avgusta). Za uspešnu odbranu projekta student treba da uradi 50% funkcionalnosti projekta, odnosno da ostvari minimum 20 poena, a prema listi minimalnih zahteva koju definišu nastavnici.

Projekat za julski ispitni rok 2024. možete preuzeti OVDE.
Spisak minimalnih zahteva možete preuzeti OVDE.

Dodatna literatura:

JavaScript - Sveobuhvati vodič, David Flanagan (O'Reilly, prevod Mikroknjiga, 2008.), JavaScript: The Definitive Guide (Fifth ed.)

PHP i MySQL - Razvoj aplikacija za veb, Luke Welling, Laura Thomson (O'Reilly, prevod Mikroknjiga, 2006.), PHP and MySQL Web Development (3rd ed.)

Diplomski rad iz ovog predmeta:

Najbolji studenti u grupi mogu raditi diplomski rad iz ove oblasti, isključivo ako dobiju saglasnost svoje matične katedre (Katedre za SIS ili Katedre za EL). Preduslov je da student ima ocenu 9 ili 10 na ovom predmetu da bi mogao da radi diplomski rad i da ima interesovanja za ovu oblast.