Еволуција софтвера

Наставни материјал

  1. Предавања
  2. Вежбе
  3. Литература
  4. Правила полагања
Студијски програм: Дипломске (мастер) студије електротехнике и рачунарства
Група за: софтверско инжењерство
Назив предмета: Еволуција софтвера
Наставник: Бојић Драган
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:  
Циљ предмета Побољшавањем техника пројектовања и/или променама у пословним циљевима и процесима посла, постоји јака потреба да постојећи софтверски системи еволуирају задржавајући свој континуитет употребе. Таква еволуција захтева различите методе и технике.
Исход предмета Критички оценити тренутне основе за еволуцију софтвера.
Усвојити технике реинжењерства за миграцију и апстракцију софтвера
Стећи практична искуства у коришћењу алата
Садржај предмета
Теоријска настава Еволуција у оквиру животних циклуса развоја, Леманови закони еволуције, Управљачки аспекти еволуције софтвера, Рефакторисање, Аспектно оријентисана еволуција софтвера, Теоријa трансформације и њена имплементација
Практична настава Аудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат који студент самостално израђује.
Литература
1) Grubb, Takang, Software Maintenance Concepts and Practice, World Scientific, 2003.
2) Martin Fowler. Refactoring: Improving the design of existing programs. Addison-Wesley, 1999.
3) Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecure, Addison-Wesley 2003.
4) Ambler, Sadalage, Refactoring Databases: Evolutionary Database Design, Addison-Wesley, 2006.
5) Laddad, AspectJ in Action, Manning, 2003.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Број поена
Практичан пројекат 50
Завршни испит Број поена
Усмени испит 50