Analiza socijalnih mreža (13M111ASM) - O predmetu

Izborni predmet na master studijama na Odseku za softversko inženjerstvo.

Plan i program predmeta

Detaljni planovi i programi predmeta na srpskom i engleskom jeziku se mogu videti ovde.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa analizom socijalnih mreža sa teorijskog, metodološkog i softverskog aspekta. Primena analize socijalnih mreža, od društvenih mreža na Internetu, kao što su Facebook, Linkedin ili Twitter, do koautorskih mreža i mreža citiranja u naučnoj produkciji. Upotreba matematičkog aparata i softverskih alata u cilju kvantitativne analize socijalnih mreža i njihove vizualizacije.

Sadržaj predmeta

Pojam socijalne mreže i predstavljanje u obliku grafa. Prikupljanje podataka i njihovo predstavljanje; modelovanje mreže i odabir neusmerenog, usmerenog ili težinskog grafa. Svojstva mreže i mere centralnosti; distance u mrežama; detektovanje najuticajnijih čvorova i zajednica u mreži; metode klasterizacije. Model malog sveta. Ego mreže. Dinamičko ponašanje mreže. Vizuelizacija mreže.

Alati za analizu socijalnih mreža: Gephi, UCINET, NodeXL, Pajek. Jezik za statističku obradu podataka R. Programski jezik Python i biblioteke (NetworkX). Prikupljanje podataka iz različitih izvora i njihova transformacija u odgovarajući format iz realne društvene mreže, indeksne baze naučnih radova, kao i veb stranica. Određivanje različitih mera centralnosti i vizualizacija na navedenim primerima. Samostalni projekat.

Način polaganja ispita

Pismeni ispit nosi 40% ocena, dok praktičan projekat sa prezentacijom nosi 60% ocene.

Literatura

1. D. Hansen, B. Shneiderman, M. Smith. 2010. Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from a Connected World. Morgan Kaufmann
2. Charles Kadushin, Understanding Social Networks: Theories, Concepts and Findings, Oxford University Press, 2012
3. Christina Prell, Social Network Analysis: History, Theory and Methodology, SAGE Publications Ltd, 2012.
4. Hanneman, Robert A. and Mark Riddle. 2005. Introduction to social network methods. Riverside, CA: University of California, Riverside
5. Materijali sa predavanja

Alati

1. UCINET
2. Gephi
3. NodeXL
4. Pajek
5. Jezik R za statistička izračunavanja
6. NetworkX biblioteka programskog jezika Python