Elektrotehnički fakultet - Beograd

Katedra za Računarsku tehniku i informatiku

Praktikum iz Programiranja 2
Ispit Praktikum iz Programiranja 2 je predmet na prvoj godini studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Programski jezik koji se obrađuje je C, a sam ispit se oslanja na kurs Programiranje 2 tako da predavanja ili računske vežbe na tabli za ovaj ispit nisu predviđene. Jedini oblik nastave su demonstracioni časovi gde se studentima pokazuje rad u razvojnim okruženjima koja će koristiti za izradu domaćih zadataka.


Na odseku za Softversko Inženjerstvo (SI), predmet se drži odvojeno od ostalih, Elektrotehničkih odseka (ER). Prezentacije su iz tog razloga razdvojene.

[ Elektrotehnički odseci (ER) ] ... [ Odsek za Softversko inženjerstvo (SI) ]