Elektrotehnički fakultet - Beograd

Katedra za Računarsku tehniku i informatiku

Praktikum iz Programiranja 1
Praktikum iz Programiranja 1 je predmet na prvoj godini studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Cilj ovog praktikuma je praktičan rad i primena znanja stečenog na predmetu Programiranje 1. Iz tog razloga predavanja ili auditorne vežbe za ovaj predmet nisu predviđene. Jedini oblik nastave su demonstracioni časovi gde se studentima pokazuje rad u razvojnim okruženjima koja se koriste za izradu domaćih zadataka.


Dinamika i način držanja ovog predmeta je različit na Elektrotehničkim Odsecima (OO) i na Odseku za Softversko inženjerstvo. Zbog toga su odgovarajuće stranice razdvojene.

[ Elektrotehnički odseci (OO1PP1) ] ... [ Odsek za Softversko inženjerstvo (SI1PP1) ]