I kolokvijum: HTML + CSS (20%)

II kolokvijum: Bootstrap + Javascript (25%)

III kolokvijum: Grafički dizajn + DHTML + XML + JSON + JQuery (30%)

Projekat: rad na projektu + odbrana projekta (15%)

Laboratorija: Javascript (10%)Junski rok: K3 + nadoknada K1 ili K2 (ili oba)

Ostali rokovi: integralno polaganje ispita