Računarska grafika (IR4RG,SI4RG,MS1RG)
glavna >> diplomski i master radovi
Diplomski i master radovi

 

Ukratko

Izloženi diplomski i master radovi rađeni su na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, pod mentorstvom predmetnog nastavnika dr Igora Tartalje.

Većina radova je iz oblasti Računarske grafike. Neki od radova nisu iz oblasti Računarske grafike, ali se u njima Računarska grafika koristi u značajnoj meri, pa su iz tog razloga prikazani na ovoj stranici.

SeeGL - Softverski alat za učenje grafičke biblioteke OpenGL [2013]

Autor: Prvulović Marko
U radu se opisuje originalni softverski alat za učenje grafičke biblioteke OpenGL interaktivnim sastavljanjem programa i posmatranjem uticaja OpenGL naredbi na konačan automat stanja koji se nalazi u osnovi ove grafičke biblioteke.

Tekst master rada (PDF format)
Uputstvo za upotrebu (PDF format)
Instalacija softvera (6 MB)

Razvoj 3D grafike i korisničkog interfejsa didaktičke akcione igre u XNA okruženju [2011]

Autor: Micić Milan
U radu se opisuje didaktička akciona računarska igra sa fokusom na njeno grafičko okuženje. “The Janitor – cleaning up the mess” je trodimenzionalna igra sa pogledom iz trećeg lica, razvijana za Windows platformu uz pomoć programskog jezika C# i XNA.

Tekst diplomskog rada (PDF format)
Uputstvo za igru (PDF format)
Instalacija igre (313 MB)

Razvoj biblioteke za izvođenje lekcija u virtuelnom svetu [2011]

Autor: Đoković Miloš
U radu je opisana biblioteka SPARK koja predstavlja softversko jezgro za razvoj aplikacija za edukaciju u okruženju virtuelne stvarnosti i aplikaciju Moja trpezarija, razvijenu pomoću ove biblioteke.

Tekst diplomskog rada (PDF format)
Specifikacija programskog sistema Moja trpezarija (PDF format)
Instalacija programskog sistema Moja trpezarija, za Win32(exe instaler, 19 MB; zahteva sistem sa instaliranim DirectX i OpenAL)

Razvoj grafičkog sistema praćenja zraka za interaktivne aplikacije [2010]

Autor: Mesner Mirko
U radu je opisan sistem za sintezu slike primenom tehnike praćenja zraka (eng. ray tracing). Koristi standardne tehnike, poznate u literaturi. Implementirana je metoda za ubrzanje proračuna kod interaktivnih sistema. Sistem je rađen u jeziku C++, korišćena je biblioteka BOOST, a za prikaz sintetizovane slike korišćena je grafička biblioteka OpenGL.

Tekst diplomskog rada (PDF format)
Demonstracioni programi, za Win32 i Win64 (7z arhiva, 18 MB)

GraphysX - Grafički-orijentisan simulator mehaničkih sistema uz upotrebu biblioteke PhysX [2010]

Autor: Đura Adrian
GraphysX je simulator mehaničkih sistema sa integrisanim editorom scene. Demonstrira osnovne mogućnosti biblioteke PhysX kompanije NVidia uz upotrebu hardverske akceleracije za računanje fizike. Simulator je rađen u jeziku C++, a za grafiku je korišćena grafička biblioteka DirectX.

Tekst diplomskog rada (PDF format)
Tekst specifikacije rada (PDF format)

Olimpijada Znanja [2010]

Autor: Slavković Miroslav
"Olimpijada Znanja" se sastoji od Editora kojim se definišu oblasti, pitanja i pravi tabla za igru, i Takmičenja koji služi za nadmetanje igrača u znanju na izabranoj tabli za igru. Programski paket je rađen u jeziku Java, a za grafiku je korišćen grafički paket Java2D.

Tekst završnog rada (PDF format)
Prilog A - specifikacija
Prilog B - dijagram modela

LITE Streets [2008/2009]

Autori: Jelisavac Nikola, Kukrika Nikola, Milutinović Branko, Stojisavljević Ivan
"LITE Streets" je softverski paket za obuku pešaka u snalaženju u gradskom saobraćaju. Sastoji se od Editora kojim se definiše složeno gradsko okruženje (ulice, saobraćaj i semafori) i zadatak koji obučavano lice treba da reši, i Simulatora koji služi za interaktivnu obuku i ocenjivanje nadmetanje igrača u znanju na izabranoj tabli za igru. Programski paket je rađen u jeziku C#, a za 3D grafiku je korišćen True Vision 3D (učijoj osnovi je Direct3D).Tekst završnog rada (Word format) - Nikola Jelisavac
Tekst završnog rada (Word format) - Nikola Kukrika
Tekst završnog rada (Word format) - Branko Milutinović
Tekst završnog rada (Word format) - Ivan Stojisavljević

Razvoj grafičkog impulsnog simulatora dinamike krutih tela [2007]

Autor: Tintor Marko
Simulator prikazuje interakciju krutih tela u gravitacionom polju. Ponuđeno je desetak različitih scenarija koji demonstriraju mogućnosti simulatora. Korisnik može da razgleda prostor u kome se dešava simulacija kretanjem virtuelne kamere. Interakcija korisnika sa simuliranim scenariom je minimalna - svodi se na mogućnost korisnika da u simulirani zatvoren sistem ubaci kocku ili loptu koje svoju kinetičku energiju dalje predaju prilikom sudara. Simulator je rađen u programskom jeziku Java, a za 3D grafiku je korišćen grafički sistem OpenGL.

Tekst diplomskog rada (PDF format)
Izvorni kod diplomskog rada

Dizajner enterijera [2007]

Autor: Simić Milan
"Dizajner enterijera" se sastoji od editora kojim se kreira željen raspored prostorija i nameštaja, i prikazivača kojim se kreirana scena posmatra u 3D prostoru uz mogućnost slobodnog kretanja. Program je rađen u jeziku C#, a za 3D grafiku je korišćen grafički sistem OpenGL.


Razvoj grafički orijentisanog simulatora saobraćajne raskrsnice [2006]

Autor: Han Matija
Ovaj diplomski rad je iz oblasti projektovanja softvera. Predmet rada je grafička simulacija saobraćajne raskrsnice proizvoljne topologije u realnom vremenu uz korišćenje programiranja sa višestrukim tokovima kontrole (multithreading), projektnih uzoraka i implementaciju novih objektnih rešenja sa mogućnošću ponovnog korišćenja. Simulator je rađen u programskom jeziku Java, a za grafiku je korišćen grafički paket Java2D.

Tekst diplomskog rada (MS Word format)
Prezentacija rada (MS Powerpoint)