o predmetu

  ciljevi kursa

 • Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima personalnih računara sa aspekta korisnika, kao i upućivanje u korišćenje operativnog sistema za personalne računare Microsoft Windows, Interneta i njegovih osnovnih usluga Web i e-mail, kao i softverskog paketa za uobičajene poslovne namene Microsoft Office. Osposobljavanje studenata za samostalno istraživanje i proučavanje navedenih paketa i njihovo korišćenje u praksi.
 • sadržaj kursa

 • Personalni računari: organizacija računara, procesor i matična ploča, memorijski medijumi, ostali uređaji, softverske komponente. Operativni sistem MS Windows: organizacija podataka, miš i tastatura, grafički elementi, Windows Explorer, rad sa programima, dodatni programi. Internet i servisi Web i e-mail: Internet, servisi Interneta, adresiranje na Internetu, Web i Internet Explorer, e-mail i MS Outlook Express. Obrada teksta – MS Word: namena i koncepti, pokazni primer, radna površina, rad sa datotekama, elementi dokumenta, postupci i alati. Tabelarna izračunavanja – MS Excel: namena i koncepti, pokazni primer, radni prostor, podaci i tipovi, izrazi, referenciranje ćelija, funkcije, formatizacija izgleda, grafikoni, šabloni. Prezentacije na računaru – MS PowerPoint: namena i koncepti, pokazni primer, šta i kako prezentovati.
 • pravila polaganja ispita

  • prvi deo

  • Polaže na laboratorijskim vežbama. Gradivo koje obuhvata je: Microsoft Windows, Internet pretraživač i e-mail klijent. Student sam bira kada želi da odgovara, u toku jedne od laboratorijskih vežbi, izuzev prve, jer se tada obrađuje odgovarajuće gradivo. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 30.
  • drugi deo

  • Polaže se na računaru u nekoj od laboratorija na fakultetu. Oblasti za ovaj deo ispita su: Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Samo pred prvi ispitni rok, januarski, organizuje se predrok, što studentima daje mogućnost da obaveze na ovom predmetu završe pre januarskog ispitnog roka. Ispit traje 2 sata, maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 70.