Sociološki i profesionalni aspekti računarstva - O predmetu

Izborni predmet na diplomskim (master) studijama na odseku za računarsku tehniku i informatiku.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima sa kojima se suočavaju računarski profesionalci i korisnici računara u savremenom društvu. Sagledavanje socijalnih, pravnih i etičkih aspekata profesije. Nakon odslušanog kursa, student treba da stekne sposobnost procene dobitaka nastalih upotrebom računara kroz povećanje produktivnosti i automatizaciju radnog procesa. Razumevanje problema privatnosti i zaštite. Usvajanje kodeksa profesionalne etike.

Sadržaj predmeta

Istorija računarstva i uticaj računara na društvo, posebno na komunikacije, pravo, medicinu, državne službe. Razvoj i uticaj Interneta. Zaštita privatnosti. Licenciranje softvera. Pouzdanost i raspoloživost računara. Profesionalni etički kodeks. Razmatranje najaktuelnijih tehnoloških, poslovnih i društvenih tema vezanih za primenu računara kroz studije slučajeva, diskusije, razmatranja različitih aspekata komunikacije sa korisnicima softvera.

Način polaganja ispita

Jednu trećinu ocene nosi pismeni ispit, jednu trećinu prezentacija (tutorijal) na određenu temu iz oblasti predmeta i jednu trećinu timski projekat na određenu temu.

Literatura

1. Sara Baase, The Gift of Fire: Social, Legal and Ethical Issues in Computing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2003.
2. Software engineering Code of Ethics, ACM and IEEE
3. Materijali sa predavanja
4. Prezentacije gostujućih predavača
5. Razni izvori sa interneta