Praktikum iz Programiranja 2 (13S111PP2, SI1PP2) - 2017/2018.

Praktikum iz Programiranja 2 je obavezan predmet na prvoj godini studija i drži se u letnjem semestru. Programski jezik koji se obrađuje je C, a sam ispit se oslanja na kurs Programiranje 2 tako da predavanja ili računske vežbe na tabli za ovaj ispit nisu predviđene. Jedini oblik nastave su demonstracioni časovi gde se studentima pokazuje rad u razvojnim okruženjima koja će koristiti za izradu domaćih zadataka.

Odbrane zadataka se vrše u laboratorijama Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Način polaganja ispita

Ispit Praktikum iz Programiranja 2 se sastoji iz:
* pet domaćih zadataka (DZ), od kojih svaki nosi maksimalno 7 poena
* jedan završni (ispitni) zadatak (I), koji nosi 15 poena

Domaći zadaci

Tekstovi postavki domaćih zadataka se objavljuju na ovom sajtu, kao i raspored termina za njihovu odbranu.

Od trenutka objavljivanja teksta domaćeg zadatka, studenti imaju na raspolaganju okvirno 7 dana da samostalno izrade odgovarajući program. Odbrana domaćih zadataka se vrši pred predmetnim demonstratorima, koji osim ispravnog funkcionisanja programa proveravaju znanje studenata tako što postavljaju pitanja u vezi sa programom, a mogu da zatraže i modifikacije programa koje studenti treba da obave na licu mesta. Prilikom odbrane domaćeg zadatka, studenti mogu da zatraže pomoć i uputstva prisutnih demonstratora.
Predati i odbranjeni domaći zadaci su u svakom trenutku podložni proveri sličnosti koja može rezultirati umanjenjem osvojenih poena.

Studenti koji iz nekog razloga propuste odbranu jednog ili više domaćih zadataka imaju najviše jednu priliku da ih nadoknade. Nadoknada mora da se plati, a informacije o visini iznosa za uplatu i proceduru plaćanja studenti mogu da saznaju u Studentskoj službi fakulteta, soba 92.
Nadoknada domaćih zadataka se obavlja u jednom terminu nakon kraja letnjeg semestra. Nakon toga više nije moguća nadoknada domaćih zadataka.

Specijalna grupa

Određenom broju nadarednih studenata koji su pokazali izuzetan uspeh na predmetima Programiranje 1 i Praktikum iz Programiranja 1 će biti omogućeno da umesto standardna prva dva domaća zadatka rade zadatke sa različitih takmičenja. Ovi zadaci se rade i brane samostalno.
Od studenata koji izaberu ovaj način polaganja ispita se očekuje da već dobro poznaju programiranje na programskom jeziku C, kao i da imaju određena iskustva sa algoritmima i strukturama podataka.
Kao priprema će pred ove domaće zadatke biti održavani namenski demonstracioni časovi na kojima će biti analizirani različiti problemi algoritamskog i takmičarskog tipa.
Od studenata se očekuje da uzmu aktivno učešće u analizi, diskusiji i rešavanju ovih problema.

Projektni zadaci

Određenom broju nadarednih studenata koji su pokazali izuzetan uspeh na predmetima Programiranje 1 i Praktikum iz Programiranja 1 i osvojili maksimalan broj poena na prvom i drugom domaćem zadatku iz Praktikuma iz Programiranja 2 će biti omogućeno polaganje ispita preko projekata. Projekat zamenjuje poslednja tri domaća zadatka. Po pravilu, projekti su obimniji i komplikovaniji, ali i zanimljiviji od domaćih zadataka i imaju za cilj da studenti u timu reše određeni praktični problem i da kroz rešavanje zadatog problema se susretnu sa problemima izrade realnih aplikacija. Projektni zadaci su tako zamišljeni da studenti kroz njih savladaju sve bitne aspekte programskog jezika C, ali i da samostalno nauče i primene nove algoritme za rešavanje određenih problema, dizajniraju korisnički interfejs, koriste i pišu tehničku dokumentaciju i slično.

Studenti za izradu projektnog zadatka imaju najmanje 4 nedelje, a svaki tim nadgleda i savetuje predmetni asistent ili demonstrator. Projektni zadaci se brane timski, pred predmetnim asistentom, u dogovorenom terminu pred kraj semestra. Studenti zajedno demonstriraju rad izrađene aplikacije, a zatim pojedinačno odgovaraju na pitanja o delovima aplikacije koji su oni realizovali.

Završni zadatak

Završni zadatak je obimniji od domaćih zadataka, jer tekst zadatka nije unapred poznat, ali se od studenata traži poznavanje celokupnog gradiva koje je bilo potrebno za izradu domaćih zadataka. Pri tome, prilikom odbrane se ne zahtevaju nikakve modifikacije programa.

Odbrana završnog zadatka nije uslov za polaganje ispita. Odbrana završnog ispitnog zadatka se organizuje u letnjem semestru u sledećim ispitnim rokovima: junskom, julskom, septembarskom i oktobarskom i u ostalim rokovima po potrebi.
Postoji mogućnost održavanja dodatnog termina ispita u junu, po dogovoru sa studentima.
Studentima bez ispitne prijave neće biti omogućeno da pristupe izradi ispita. U slučaju da student nakon upisa ocene u fakultetsku evidenciju želi da popravi svoj ukupni učinak, i time i zbirnu ocenu iz ovog predmeta, student mora u studentskoj službi poništiti prethodnu ocenu i ponovo prijaviti ispit na studentskim servisima.

Okvirni raspored aktivnosti

Aktivnosti na predmetu će okvirno biti održane u 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 i 15-toj nedelji semestra, u zavisnosti od nastavnog kalendara.

Ocenjivanje

Broj poena (P) koji se osvajaju odbranom domaćih zadataka i završnog zadatka, a na osnovu kojih se određuje ocena, računa se na sledeći način:

P = (DZ1 + DZ2 + DZ3 + DZ4 + DZ5 + IZ) * 2

gde je: P : ukupan broj poena DZx : broj poena ostvaren na domaćem zadatku x IZ : broj poena ostvaren na ispitnom zadatku
Na osnovu broja poena se određuje ocena (O):

P [0,50] -> O = 5
P [51,60] -> O = 6
P [61,70] -> O = 7
P [71,80] -> O = 8
P [81,90] -> O = 9
P [91,100] -> O = 10