Praktikum iz Programiranja 2 (OO1PP2) - 2017/2018.

Ukratko o predmetu

Praktikum iz Programiranja 2 je izborni predmet na prvoj godini studija. Programski jezik obuhvaćen predmetom je C, a sam predmet je oslonjen na kurs Programiranje 2, tako da predavanja ili računske vežbe na tabli za ovaj predmet nisu predviđene. Jedini oblik nastave su demonstracioni časovi gde će studentima biti pokazan rad u razvojnom okruženju Microsoft Visual Studio 2008/2010/2012/2015 (skraćeno MSVS 2008/2010/2012), koje će biti korišćeno za izradu domaćih zadataka.
Po potrebi, na demonstracionim časovima će biti objašnjavani i zahtevi domaćih zadataka.
Odbrane zadataka će biti održavane u laboratorijama Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Način polaganja ispita

Praktikum se sastoji od sledećih aktivnosti:
* pet domaćih zadataka, od kojih svaki nosi maksimalno 7 poena
* ispit, koji nosi 15 poena

Tekstovi postavki domaćih zadataka će biti blagovremeno objavljivani na sajtu predmeta.
Raspored termina za odbranu će biti blagovremeno objavljivan na sajtu predmeta.
Od trenutka objavljivanja teksta domaćeg zadatka, studenti imaju na raspolaganju okvirno 7 dana da samostalno izrade odgovarajući program. Studenti brane domaće zadatke pred predmetnim demonstratorima, pod nadzorom predmetnog asistenta. Demonstratori, pored ispravnog funkcionisanja programa, proveravaju i znanje studenata, tako što postavljaju pitanja vezana za relevantno gradivo i program koji je predmet odbrane. Dodatno, demonstratori mogu da zatraže i modifikacije programa koje studenti treba da obave na licu mesta. Prilikom odbrane domaćeg zadatka, studenti mogu da zatraže neograničenu pomoć prisutnih demonstratora.

Predati i odbranjeni domaći zadaci su u svakom trenutku podložni proveri sličnosti koja može rezultirati umanjenjem osvojenih poena.

Ispitni zadatak je obimniji od domaćih zadataka, jer od studenata traži poznavanje celokupnog gradiva koje je bilo potrebno za izradu domaćih zadataka. Pri tome, tekst ispitnog zadatka studentima nije unapred poznat. Prilikom izrade ispitnog zadatka, studenti mogu da zatraže ograničenu pomoć prisutnih asistenata.
Uspešna izrada ispitnog zadatka nije uslov za konačnu pozitivnu ocenu.

Studenti mogu nadoknaditi propušten domaći zadatak ili popraviti svoj uspeh na domaćem zadatku sa redovne odbrane. Ovo je moguće za samo jedan domaći zadatak. Prilikom naknadne odbrane student ne može raditi varijantu domaćeg zadatka koju je originalno trebalo da radi, nego će u terminu nadoknade na licu mesta dobiti neku od preostalih varijanti.
Više propuštenih domaćih zadatka student može braniti samo u izuzetnim slučajevima (duži put, bolest i slično), samo po odobrenju predmetnog asistenta, uz prilaganje dokumenata koji dokazuju opravdanost izostanka (pasoš, nalaz lekara i slično). Popravljanje uspeha na više od jednog domaćeg nije moguće ni u kom drugom slučaju.
Za konačni rezultat na domaćem zadatku biće uzet rezultat sa poslednje odbrane.

Predviđeno je da za svakog studenta bude organizovano 5 odbrana domaćeg zadatka u redovnim terminima. Studenti koji budu nadoknađivali domaće zadatke, moraju uplatiti naknadu čiji je iznos regulisan Pravilnikom i dostupan je na oglasnoj tabli (stavka "Nadoknada jedne laboratorijske vežbe"). Postupak je sledeći: dokaz o uplati (uplatnicu) i popunjenu molbu (obrazac je dostupan u skriptarnici) treba doneti u termin nadoknade. Studentima koji do početka nadoknade domaćeg zadatka ne ispoštuju opisani postupak neće biti omogućena izrada domaćeg zadatka.

Ocenjivanje

Broj poena (P) koji se osvajaju odbranom domaćih zadataka i završnog zadatka, a na osnovu kojih se određuje ocena, računa se na sledeći način:

P = (DZ1 + DZ2 + DZ3 + DZ4 + DZ5 + IZ) * 2

gde je: P : ukupan broj poena DZx : broj poena ostvaren na domaćem zadatku x IZ : broj poena ostvaren na ispitnom zadatku
Na osnovu broja poena se određuje ocena (O):

P [0,50] -> O = 5
P [51,60] -> O = 6
P [61,70] -> O = 7
P [71,80] -> O = 8
P [81,90] -> O = 9
P [91,100] -> O = 10

Studentima bez ispitne prijave neće biti omogućeno da pristupe izradi ispita. U slučaju da student nakon upisa ocene u fakultetsku evidenciju želi da popravi svoj ukupni učinak, i time i zbirnu ocenu iz ovog predmeta, student mora u studentskoj službi poništiti prethodnu ocenu i ponovo prijaviti ispit na studentskim servisima.

Okvirni raspored aktivnosti

Prvi demonstracioni čas - 5. ili 6. sedmica semestra
Prvi domaći zadatak - 6. ili 7. sedmica semestra
Drugi domaći zadatak - 9. ili 10. sedmica semestra
Treći domaći zadatak - 11. ili 12. sedmica semestra
Drugi demonstracioni čas - 12. sedmica semestra
Četvrti domaći zadatak - 13. sedmica semestra
Peti domaći zadatak - 14. sedmica semestra
Ispit će biti organizovan u toku ispitnih rokova u letnjem semestru (junski, julski, septembarski i oktobarski rok i po potrebi u kasnijim rokovima). Ukoliko to bude bilo moguće, ispit će biti organizovan dan ili dva pre ispita iz Programiranja 2 u istom ispitnom roku.
Nadoknada domaćih zadataka će biti održana u jednom terminu po završetku letnjeg semestra.

Tačni termini svih aktivnosti će biti određivani na osnovu raspoloživih kapaciteta i u dogovoru sa studentima, te blagovremeno (makar 48 sati pre početka aktivnosti) biti objavljivani na sajtu predmeta.