Praktikum iz Programiranja 1 (13S111PP1, ranije SI1PP1)

Praktikum iz Programiranja 1 je obavezan predmet na prvoj godini studija. Programski jezik koji je najviše zastupljen je Pascal, a sam ispit se oslanja na kurs Programiranje 1, tako da predavanja ili auditorne vežbe za ovaj ispit nisu predviđene. Jedini oblik nastave su demonstracioni časovi gde se studentima pokazuje rad u razvojnim okruženjima koja će koristiti za izradu domaćih zadataka.
Odbrane zadataka se vrše u predviđenim terminima u laboratorijama 25, 26 i 60 Katedre za RTI. Laboratorija 60 se nalazi u prizemlju ETF, a laboratorije 25 i 26 se nalaze u Paviljonu Rašović iza glavne zgrade.

Način polaganja ispita

Ispit Praktikum iz Programiranja 1 se sastoji iz ukupno 6 aktivnosti:
* pet domaćih zadataka, od kojih svaki nosi maksimalno 7 poena (jedan zadatak iz oblasti pCAS, četiri zadatka iz programskog jezika Pascal)
* jednog završnog (ispitnog) zadatka, koji nosi 15 poena

Domaći zadaci

Tekstovi postavki domaćih zadataka se objavljuju na ovom sajtu, kao i raspored termina za njihovu odbranu.

Od trenutka objavljivanja teksta domaćeg zadatka, studenti imaju na raspolaganju okvirno 7 dana da samostalno izrade zahtevani program ili programe. Odbrana domaćih zadataka se vrši u zakazanim terminima pred predmetnim demonstratorima, koji osim ispravnog funkcionisanja programa obavezno proveravaju znanje studenata tako što postavljaju pitanja vezana za program koji je predmet odbrane i relevantno gradivo. Kao dodatnu proveru znanja, demonstratori mogu da zatraže i modifikacije programa koje studenti treba da obave na licu mesta. Prilikom odbrane domaćeg zadatka, studenti mogu da zatraže pomoć i uputstva prisutnih demonstratora.

Studenti koji iz nekog razloga propuste odbranu jednog ili više domacih zadataka imaju na raspolaganju jedan termin u kome mogu da nadoknade ili poprave ocenu sa jednog domaćeg zadatka.
Prilikom naknadne odbrane student ne može raditi varijantu domaćeg zadatka koju je originalno trebalo da radi, nego će u terminu nadoknade na licu mesta dobiti neku od preostalih varijanti.
Više propuštenih domaćih zadatka student može braniti samo u izuzetnim slučajevima (duži put, bolest i slično), samo po odobrenju predmetnog asistenta, uz prilaganje dokumenata koji dokazuju opravdanost izostanka (pasoš, nalaz lekara i slično).
Nadoknada domaćeg zadatka se plaća, a informacije o visini iznosa za uplatu i proceduru plaćanja studenti mogu da saznaju u Studentskoj službi fakulteta, soba 92. Nadoknada domacih zadataka se, po pravilu, obavlja u pauzi između januarskog i februarskog ispitnog roka.
Nakon toga više nije moguća nadoknada domaćih zadataka.

Završni zadatak

Završni zadatak je obimniji od domaćih zadataka, jer se u jednom zadatku od studenata traži poznavanje celokupnog gradiva koje je bilo potrebno za izradu domaćih zadataka. Pri tome, tekst završnog zadatka nije unapred poznat, a studenti na raspolaganju imaju 120 minuta za izradu zadatka. Prilikom izrade završnog zadatka, studenti mogu da zatraže ograničenu pomoć prisutnih demonstratora.
Uspešna odbrana završnog zadatka nije uslov za konačnu pozitivnu ocenu.

Ispit će biti organizovan u toku svih ispitnih rokova prema nastavnom kalendaru.
Ukoliko to bude bilo moguće, ispit će biti organizovan dan ili dva pre ispita iz Programiranja 1 u istom ispitnom roku.

Ocenjivanje

Broj poena (P) koji se osvajaju odbranom domaćih zadataka i završnog zadatka, a na osnovu kojih se određuje ocena, računa se na sledeći način:

P = (DZ1+DZ2+DZ3+DZ4+DZ5+IZ)*2

gde je:
P : ukupan broj poena
DZx : broj poena ostvaren na domaćem zadatku x
IZ : broj poena ostvaren na ispitnom zadatku

Na osnovu broja poena se određuje ocena (O):

P [0,50] -> O = 5
P [51,60] -> O = 6
P [61,70] -> O = 7
P [71,80] -> O = 8
P [81,90] -> O = 9
P [91,100] -> O = 10