Praktikum iz Programiranja 1 (13E111PP1, ranije OO1PP1)

Ukratko o predmetu

Praktikum iz Programiranja 1 je izborni predmet na prvoj godini studija. Programski jezik kome je posvećena najveća pažnja je Pascal, a sam predmet je oslonjen na kurs Programiranje 1, tako da predavanja ili računske vežbe na tabli za ovaj predmet nisu predviđene. Jedini oblik nastave su demonstracioni časovi gde će studentima biti pokazan rad u razvojnim okruženjima koja će biti korišćena za izradu domaćih zadataka.
Po potrebi, na demonstracionim časovima će biti objašnjavani i zahtevi domaćih zadataka.
Odbrane zadataka će biti održavane u Računskom Centru Elektrotehničkog fakulteta (RC ETF) i u laboratorijama Katedre za Računarsku tehniku i informatiku.

Način polaganja ispita

Praktikum se sastoji od sledećih aktivnosti:
* pet domaćih zadataka, od kojih svaki nosi maksimalno 7 poena (jedan zadatak iz oblasti pCAS, četiri zadatka iz programskog jezika Pascal)
* ispit, koji nosi 15 poena

Tekstovi postavki domaćih zadataka će biti blagovremeno objavljivani samo na ovom sajtu. Raspored termina za odbranu će biti blagovremeno objavljivan samo na ovom sajtu.
Od trenutka objavljivanja teksta domaćeg zadatka, studenti imaju na raspolaganju okvirno 7 dana da samostalno izrade odgovarajući program. Studenti brane domaće zadatke pred predmetnim demonstratorima, pod nadzorom predmetnog asistenta. Demonstratori, pored ispravnog funkcionisanja programa, proveravaju i znanje studenata, tako što postavljaju pitanja vezana za relevantno gradivo i program koji je predmet odbrane. Dodatno, demonstratori mogu da zatraže i modifikacije programa koje studenti treba da obave na licu mesta. Prilikom odbrane domaćeg zadatka, studenti mogu da zatraže neograničenu pomoć prisutnih demonstratora.
Ispitni zadatak je obimniji od domaćih zadataka, jer od studenata traži poznavanje celokupnog gradiva koje je bilo potrebno za izradu domaćih zadataka. Pri tome, tekst ispitnog zadatka studentima nije unapred poznat. Prilikom izrade ispitnog zadatka, studenti mogu da zatraže ograničenu pomoć prisutnih asistenata.
Uspešna izrada ispitnog zadatka nije uslov za konačnu pozitivnu ocenu.

Studenti mogu nadoknaditi propušten domaći zadatak ili popraviti svoj uspeh na domaćem zadatku sa redovne odbrane. Ovo je moguće za samo jedan domaći zadatak. Prilikom naknadne odbrane student ne može raditi varijantu domaćeg zadatka koju je originalno trebalo da radi, nego će u terminu nadoknade na licu mesta dobiti neku od preostalih varijanti.
Više propuštenih domaćih zadatka student može braniti samo u izuzetnim slučajevima (duži put, bolest i slično), samo po odobrenju predmetnog asistenta, uz prilaganje dokumenata koji dokazuju opravdanost izostanka (pasoš, nalaz lekara i slično).
Predviđeno je da za svakog studenta bude organizovano 5 odbrana domaćeg zadatka u redovnim terminima. Studenti koji budu nadoknađivali domaće zadatke, moraju uplatiti naknadu čiji je iznos regulisan Pravilnikom i dostupan je na oglasnoj tabli (stavka "Nadoknada jedne laboratorijske vežbe"). Postupak je sledeći: dokaz o uplati (uplatnicu) i popunjenu molbu (obrazac je dostupan u skriptarnici) treba poneti u termin nadoknade. Studentima koji do početka nadoknade domaćeg zadatka ne ispoštuju opisani postupak neće biti omogućena izrada domaćeg zadatka.
Nadoknada domacih zadataka se, po pravilu, obavlja u pauzi između januarskog i februarskog ispitnog roka.
Nakon toga više nije moguća nadoknada domaćih zadataka.

Ocena će biti određena ukupnim brojem poena na domaćim zadacima i na ispitu, u skladu sa Pravilnikom:
FUNCTION ocena(zbir_svih_poena:integer):integer;
BEGIN
    IF zbir_svih_poena < 26
    THEN ocena := 5
    ELSE ocena := (zbir_svih_poena + 4) DIV 5
END;

VAŽNO: WebLab i studentski servisi su odvojeni sistemi. WebLab služi SAMO za praćenje i prijavu aktivnosti. Ispitna prijava na studentskim servisima nije isto što i prijava bilo koje aktivnosti na sistemu WebLab. Ispitna prijava na studentskim servisima mora postojati u određenom ispitnom roku za određeni ispit da bi student mogao da pristupi izradi datog ispita u datom ispitnom roku, te da bi ocena koju student stekne svojim ukupnim učinkom na svim aktivnostima mogla biti uneta u fakultetsku evidenciju. Studentima bez ispitne prijave neće biti omogućeno da pristupe izradi ispita. U slučaju da student nakon upisa ocene u fakultetsku evidenciju želi da popravi svoj ukupni učinak, i time i zbirnu ocenu iz ovog predmeta, student mora u studentskoj službi poništiti prethodnu ocenu i ponovo prijaviti ispit na studentskim servisima.

Okvirni raspored aktivnosti

Prvi demonstracioni čas (pCAS) - 5. sedmica semestra
Prvi domaći zadatak - 7. sedmica semestra
Drugi demonstracioni čas (Turbo Pascal) - 8. ili 9. sedmica semestra
Drugi domaći zadatak - 10. ili 11. sedmica semestra
Treći domaći zadatak - 11. ili 12. sedmica semestra
Četvrti domaći zadatak - 13. sedmica semestra
Peti domaći zadatak - 14. sedmica semestra
Ispit će biti organizovan u toku svih ispitnih rokova prema nastavnom kalendaru. Ukoliko to bude bilo moguće, ispit će biti organizovan dan ili dva pre ispita iz Programiranja 1 u istom ispitnom roku.
Nadoknada domaćih zadataka će biti održana u toku sedmice između januarskog i februarskog ispitnog roka.

Tačni termini svih aktivnosti će biti određivani na osnovu raspoloživih kapaciteta i u dogovoru sa studentima, te blagovremeno (makar 48 sati pre početka aktivnosti) biti objavljivani na predmetnom sajtu.