Praktikum iz Programiranja 1 - Materijal za izradu domaćih zadataka

Prvi domaći zadatak je iz oblasti piko-asemblera.
Simulator za piko-asembler (pCAS - 16bit) možete preuzeti odavde.
Simulator za piko-asembler (pCAS - 32bit) možete preuzeti odavde.

Integrisano razvojno okruženje MessyLab, koje podržava rad sa pC, možete preuzeti odavde.
Više informacija o samom okruženje možete naći ovde.

Generički simulator proizvoljne arhitekture procesora (Oligarch), konfigurisan za pC možete preuzeti odavde.

Programsko okruženje u kome će se vršiti odbrane ostalih domaćih zadataka, kao i izrada završnog zadatka, je Free Pascal i možete ga preuzeti odavde.

Pre početka odbrana domaćih zadataka, predmetni asistenti drže dva demonstraciona časa: prvi, na kome se studentima prikazuje korišćenje alata pCAS i drugi, na kome se studentima prikazuje korišćenje razvojnog okruženja Free Pascal. Studenti tada imaju priliku da postave pitanja o eventualnim nejasnoćama u vezi održavanja ispita. Termin održavanja demonstracionog časa se objavljuje u odeljku OBAVEŠTENJA, na uvodnoj stranici predmeta.